Od 6 do 15 lipca 2014 przebywamy na urlopie. W tym czasie nasi doradcy nie będą dostępni.
Złożone zamówienia będą zrealizowane po 15 lipca.

5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów

KARTA PREZENTOWA 5000zł

karta-prezentowa-karta-upominkowa-bon-prezentowy-niespodzianka-prezent-inny-niz-wszystkie

Stan: Nowy produkt

Dostępność: od 2 do 3 dni roboczych

Chcesz podarować  wyjatkowy prezent, ale  osoba, o której myślisz ma "wszystko", spokojnie - może jednak nie...

Prezent, który kupisz u nas jest praktyczny, funkcjonalny i inny niż wszystkie.

Jesli wahasz się, że wybierzesz nie ten kształ, kolor itd., podaruj Kartę Prezentową, a obdarowana osoba sama wybierze sobie prezent, który na zawsze zostanie jej w pamięci.

Karta zostanie dostarczona w ekologicznym opakowaniu, z ozdobą kartonu, bo prezent, to nie wszystko, liczy się też opakowanie.

Zadbamy o to, żeby było elegancko i wykwitnie.

5 000 zł

Darmowa dostawa

Ilość

Więcej informacji

Regulamin Kart Prezentowych/ Podarunkowych DOM I WODA SP. Z O.O.

§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady sprzedaży i realizacji Kart Prezentowych.
2. Regulamin dotyczy sklepu internetowego Dom i Woda Sp. z o.o.
 
§ 2
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
a. Wydawca – Dom i Woda Sp. z o.o.
b. Miejsce sprzedaży–  sklep internetowy Dom i Woda, położony na terytorium Polski.
c. Karta Prezentowa lub Karta Podarunkowa, wydana i uprawniająca do jej realizacji w sklepie internetowym Dom i Woda Sp. z o.o.
d. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wybranej kwocie,  w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Prezentową.
e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji.
f. Towar – wszelkie towary zakupione w Dom i Woda Sp. z o.o.

§3
1. Karta Prezentowa  jest bonem towarowym i nie jest kartą płatniczą.
2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
3. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Nabywcy, do daty określonej na karcie.
4. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w sklepie internetowym Dom i Woda Sp. z o.o.

§4
1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej,  po opłaceniu wybranej wartości karty,  a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym Dom i Woda Sp. z o.o.
2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 1 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Prezentowej.
3. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Prezentową, wartość pieniężna na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o wartość pieniężną odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
4. W momencie pomniejszenia wartości pieniężnej na Karcie Podarunkowej o wartość pieniężną  kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej wartości pieniężnej, o które pomniejszona zostanie suma wartości pieniężnej  na Karcie Podarunkowej.
5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Prezentowej będzie wyższa niż wartość środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności akceptowalną w sklepie Dom i Woda Sp. z o.o.
6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
7. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 
§5
1. Karta Prezentowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.
2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy.
3. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy), płatność kartą nie może być zrealizowana.
4. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Prezentowej środki pieniężne na Karcie Prezentowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 
§6
1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności:
- niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
- uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (zgubione, skradzione) po ich wydaniu Nabywcy.
3. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 
§7
1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Prezentowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy równowartość Towarów podlegających zwrotowi w postaci Karty Prezentowej.
2. Zwrócona wartość środków pieniężnych  na Karcie Podarunkowej, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 
§8
1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 
§9
1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Dom i Woda Sp. z o.o., www.domiwoda.pl
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021r. do odwołania.