5,0 Opinie w Google opinie z Google

Przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków 2023

Opublikowano dnia 07-05-2023

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, coraz więcej właścicieli domków jednorodzinnych decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zamiast szamba. Jest to rozwiązanie ekologiczne, które również pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków przepisy 2023 - co warto wiedzieć


Poniższy artykuł przedstawia zagadnienia prawne pozwalające poznać legalny aspekt budowy i eksploatacji domowej oczyszczalni ścieków. Poza zapoznaniem się z aktualnie panującymi przepisami prawnymi, istotne jest zwrócenie uwagi na rekomendacje, które pozwolą zaoszczędzić czas oraz pieniądze podczas doboru oczyszczalni.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków przepisy prawne - odległości


Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania minimalnych warunków odległościowych od innych urządzeń terenowych. Określa je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:


- odległość mierzona od krawędzi zbiornika przydomowej oczyszczalni powinna mieć minimum 5 metrów od okien i drzwi budynku (w przypadku budynków jednorodzinnych), - minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej, ciągu pieszego oraz drogi, - minimalna odległość od infrastruktury technicznej: 1,5 m od wodociągu, 1,0 m od kabli telefonicznych, 0,8 m od kabli elektrycznych, czy 1,5 m od rur z gazem, minimum 15 m od korpusu oczyszczalni oraz minimum 30 metrów od miejsca odprowadzenia oczyszczonych ścieków (np. studnia chłonna, drenaż rozsączający).

Odległość od kąpielisk i plaż publicznych określa prawo wodne.


- element odprowadzający ścieki oczyszczone do wód powierzchniowych lub do ziemi musi znajdować minimum 1000 m od kąpielisk oraz plaż publicznych, - przepisy prawa zabraniają, aby ścieki były kierowane do jezior oraz ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków jest krótszy niż 24 godziny. Zabrania się doprowadzania ścieków bezpośrednio do wód stojących lub podziemnych.

Korzystający z "usług wodnych" zobowiązani są prowadzić pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wody i przekazywać wyniki prowadzonych pomiarów w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym, do organu wydającego tę decyzję i do WIOŚ. Za niewykonanie tego obowiązku grozi grzywna z art. 477 Prawa wodnego.


Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przepisy prawa - lokalizacja


Usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


- należy zachować minimum 3 metrowy odstęp od roślin z rozbudowanym systemem korzeniowym, - zamontowanie urządzenia odprowadzającego ścieki do gruntu (np. drenaż rozsączający, studnia chłonna) w niecce terenu przyczyni się do obciążenia hydraulicznego systemu odprowadzającego ścieki, - powinno się przewidzieć konieczność okresowego dojazdu wozu asenizacyjnego, który opróżnia zbiornik, - przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna znajdować się z dala od miejsc rekreacyjnych na działce, takich jak altany, plac zabaw dla dzieci albo grill.

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków przepisy - wymagania prawne


Kiedy system oczyszczania ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego?


Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do środowiska dotyczy czynności odprowadzenia do środowiska naturalnego wytworzonych ścieków.


- jest wymagane, gdy korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej nie stanowi zwykłego korzystania z wód (bez wglądu na ilość ścieków), - nie jest wymagane, gdy wprowadzanie przez właściciela gruntu do ziemi oczyszczonych ścieków z własnego gospodarstwa domowego (lub rolnego) w ilości do 5m3 na dobę, stanowi zwykłe korzystanie z wód. Wówczas wystarczy zgłoszenie wodnoprawne. Należy dokonać go przed dokonaniem zgłoszenia budowlanego w Nadzorze Wodnym właściwym dla miejsca inwestycji.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - czyli fizyczne wykonanie urządzenia technicznego służące do odprowadzania ścieków do środowiska, m.in. wszelkie wyloty kanalizacyjne służące do wprowadzania ścieków do wód, drenaż rozsączający, studnia chłonna itp.


- z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zwolnione są te urządzenia wodne, które służą do wprowadzania do ziemi ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód (jeżeli system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni), - należy je uzyskać, gdy ilość odprowadzanych ścieków będzie przekraczać ponad 5m3 dziennie.

Są to dwa odrębne pozwolenia. W niektórych przypadkach konieczne jest zdobycie obu pozwoleń wodnoprawnych. Takie pozwolenie należy uzyskać przed dokonaniem zgłoszenia budowlanego lub przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.


Domowa oczyszczalnia ścieków przepisy - zgłoszenie budowlane


Nie wymaga pozwolenia budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7.5 m3 na dobę. Wymaga jednak zgłoszenia robót  budowlanych. Ustawa Prawo budowlane z 2015 roku pozwala na budowę oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, obsługującej kilka budynków mieszkalnych, jedynie na podstawie zgłoszenia. Gdy przepustowość oczyszczalni przekracza 7.5 m3 na dobę, wymagane będzie wykonanie dokumentacji projektowej, jak i również uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków przepisy - prawo lokalne

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o warunkach zabudowy wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta określają, czy przydomowa oczyszczalnia może być wybudowana w planowanej lokalizacji. Najczęstszym powodem zakazu budowy oczyszczalni jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej.

 

Właściciel oczyszczalni ma obowiązek zgłoszenia budowy do wójta, burmistrza albo do prezydenta miasta, co wynika z rozporządzenia: "Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód"

 

Budowa oczyszczalni przydomowej przepisy - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód albo do urządzeń wodnych, w przypadku odprowadzania ścieków w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, a pochodzących z potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:


- ilość ścieków nie może przekraczać 5 m3 na dobę w przeciwnym wypadku konieczne jest uzyskani pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód stanowiące wprowadzanie ścieków do ziemi), - nastąpiła odpowiednia redukcja zanieczyszczeń podczas oczyszczania ścieków, - miejsce wprowadzenia ścieków jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

We wspomnianym rozporządzeniu opisane są m.in. najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni oraz minimalna częstotliwość pobierania próbek ścieków.

 
- "Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia."

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. określa warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, jak i również w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Oczyszczalnia ścieków przydomowa przepisy - redukcja zanieczyszczeń

 

Wymagania w zakresie oczyszczania zależne są od przynależności danej lokalizacji oraz sposobu odprowadzania oczadzonych ścieków do środowiska, co określone jest w przepisach. "Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych."

 

Oczyszczalnia biologiczna przepisy - zmiany

 

Obecne przepisy w zakresie nieczystości dotyczyły głównie przedsiębiorców prowadzących opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych. Zmienione przepisy objęły też opróżniających osadniki przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Od 1.01.2023 r. w sprawozdaniu przedsiębiorca dodatkowo musi podać informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
– z obszaru aglomeracji, – spoza obszaru aglomeracji.

 

Mowa o oczyszczalni ścieków w aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 PW2 przez radę gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego ioraz ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa.

 

W przypadku wprowadzania ścieków do ziemi w ramach '"zwykłego" korzystania z wód, nie jest już wymagane pozwolenie wodnoprawne.

 

Przydomowa oczyszczalnia przepisy dotyczące przedsiębiorcy

 

- Obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; przy ubieganiu się o to zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną i zezwolenie powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1aa UCZIP). - Obowiązek dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 PW2, przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe (art. 7 ust. 6c UCZIP); obowiązek ten dotyczy też gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących taką usługę. - Sporządzanie kwartalnych sprawozdań (po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.) i przekazywanie ich wójtowi/ burmistrzowi/prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale (art. 9o UCZIP). - Dołączanie do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły; w wykazach zamieszcza imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości (art. 9o ust. 4 UCZIP).

 

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w oczyszczalnię lub masz jakieś wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Prowadzimy doradztwo telefoniczne, e-mailowe oraz osobiste. Można skontaktować się z nami również w języku angielskim. Na naszej stronie Dom i Woda, w zakładce "Kontakt", znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, by umówić się z nami na rozmowę lub spotkanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy w każdej kwestii związanej z oczyszczaniem ścieków.


Galeria

Pozostałe wpisy