5,0 Opinie w Google opinie z Google

Wody opadowe - przepisy prawne

Opublikowano dnia 02-01-2021


Wody opadowe oraz zbiorniki do zbierania deszcz
ówki - co o tym mówią przepisy prawne?

 

Ustawa Prawo wodne, jak każdy z przepisów nie jest napisana językiem łatwym i zrozumiałym – zatem wyłapię z niej kluczowe dane dotyczące wód opadowych oraz

zbiornik
ów do ich gromadzenia i przekażę w niniejszym artykule w sposób możliwie przystępny.


Ponieważ przepisy prawne regularnie ulegają zmianom, należy pozostać czujnym i gdy kt
óreś z zagadnień będzie nas bezpośrednio dotyczyło - należy sprawdzić

aktualność obowiązujących wytycznych.Wody opadowe i ich odprowadzanie - wyjaśnienia

Wody opadowe nie są już (jak to było do końca 2017 roku) ściekami. Wg zapisów obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - przez określenie „wody

opadowe i roztopowe” rozumie się wody będące skutkiem opad
ów atmosferycznych.


Ponadto odprowadzanie do w
ód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej

służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast - stanowi usługę wodną.


Tu podkreślić trzeba, że aby odprowadzanie w
ód opadowych odbywało się w ramach usługi wodnej musi być realizowane za pośrednictwem kanalizacji deszczowej

wraz ze zrzutem ich do w
ód (do cieków płynących) lub do urządzeń wodnych (a tymi będzie tu rów ziemny, melioracyjny, a także studnia czy zbiornik chłonny).

M
ówiąc wprost, gdy odprowadzanie wód opadowych miejscowo wpływa na zmianę stosunków gruntowo-wodnych - jest usługą wodną i wymaga uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego.


Natomiast nasze zbieranie deszcz
ówki z dachu, np. naszego domu, realizowane systemem rynien i rur spustowych, bezpośrednio do naszego szczelnego zbiornika na

deszcz
ówkę – nie ma wpływu na środowisko gruntowo – wodne. W takim przypadku z usługą wodną nie mamy do czynienia i pozwolenia wodnoprawnego na to nie

uzyskujemy.Zbiorniki do zbierania deszczówki - objaśnienia

Tu należy rozpocząć od wyjaśnienie co to jest urządzenie wodne, bo takim może być postrzegany nasz zbiornik na wody opadowe. Wg ustawy Prawo wodne są to wszystkie urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Ustawa podaje otwarty katalog takich urządzeń, jednakże interpretacja czy dane urządzenie jest faktycznie urządzeniem wodnym zależy właśnie od faktu, czy ma on wpływ na kształtowanie zasobów gruntowo wodnych. Mówiąc wprost - jeśli zbiornik jest szczelny, a z takim mamy do czynienia gdy łapiemy naszą deszczówkę - wówczas nie jest to urządzenie wodne, na którego budowę wg ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.


Tu oczywiście należy pamiętać o szerszym aspekcie sprawy i pewnych wyjątkowych okolicznościach (choć mało prawdopodobnych), gdy istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Np. gdy nasz zbiornik:

·        będzie na tyle duży i głęboko posadowiony, że jego realizacja może zakłócić miejscowo warstwę wód podziemnych i oddziaływanie to będzie podlegało analizie w ramach postępowania wodnoprawnego. Zwykle jednak na potrzeby zbierania wód deszczowych z terenu naszej posesji zbiornik podziemny ma jedynie styczność z wodami gruntowymi pozostającymi w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem;

·        chcemy wybudować na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zbiornik jest obiektem budowlanym;

·        zbiera wody opadowe pochodzące z systemu kanalizacji deszczowej i posiada przelew awaryjny do odprowadzania nadmiaru zbieranych wód do np. cieku lub rowu ziemnego.

Mam nadzieję, że po analizie niniejszej treści przepisy prawne w zakresie wód opadowych, które zbieramy na terenie własnej posesji są bardziej przejrzyste.

_________________


Dom i Woda radzi :


Dowiedź się więcej i bądź na bieżąco z tematami zagospodarowania deszczówki, dlatego proponujemy dołącznie naszych grup

 zadaj pytanie instalatorom zbiorników lub oczyszczalni przydomowych: link do grupy

 lub porozmawiamy o dotacjach, poradach, poprawnych instalacjach: link do tej grupy

Przygotowała: Anna Michałowska

https://jesteswoda.blogspot.com/


Galeria

Pozostałe wpisy