5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków Katowice 2022 - Śląsk - Skorzystaj z pilotażowego programu WFOŚiGW

Opublikowano dnia 24-07-2022

Po sukcesie programu Moja Woda oraz Czyste Powietrze Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił przeznaczyć środki na zupełnie nowe przedsięwzięcie. Od 01 lipca br. ruszył pilotażowy program “Przydomowa oczyszczalnia” na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w województwie śląskim.

Jeśli jesteś jego mieszkańcem i interesuje Cię dotacja, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Przedstawiamy szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów, czasu i miejsca składania wniosków na dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków w Katowicach i województwie śląskim.

Beneficjenci pilotażowego programu WFOŚiGW “Przydomowa oczyszczalnia”

O dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków woj. śląskie 2022 mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Muszą spełnić dwa warunki.

l  Powinni być mieszkańcami tego województwa.

l  Muszą posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną w w jego granicach administracyjnych.

Dodatkowe warunki przyznania dofinansowania do przydomowej oczyszczalni Katowice 2022

W budynkach może być prowadzona działalność gospodarcza lub mogą być one przedmiotem najmu. Jednak czynności te nie powinny zajmować więcej niż 30% ich powierzchni. To istotny warunek, który może ograniczać dostęp do dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków Katowice 2022.

Dotacje udzielane są na nieruchomości z istniejącymi już budynkami, a także tymi w budowie. Warunkiem jest oddanie ich do użytku zgodnie z prawem budowlanym do 30.09.2023 r.

Nieruchomość, na której ma być zrealizowana inwestycja, powinna znajdować się na terenie, gdzie nie ma planów utworzenia zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ciągu 5 lat od przyznania dotacji.

Cele dotacji

WFOŚiGW będzie udzielać dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 7,5 m³/d i przeznaczonych na zagospodarowanie ścieków socjalno-bytowych gospodarstwa mieszkalnego.

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków woj. śląskie dotyczy wyłącznie nowych systemów posiadających znak CE oraz zgodność z normą  PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub nowszą obowiązującą w momencie złożenia wniosku.

Jaka jest kwota dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków województwo śląskie 2022

WFOŚiGW przyznaje dotacje w ramach programu “Przydomowa oczyszczalnia” Katowice 2022 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8000 zł.

Finansowaniu podlega część wydatków poniesionych od momentu złożenia wniosku do 30 września 2023 r.

Koszty kwalifikowane to:

l  zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

l  wykonanie robót budowlano – montażowych;

l  odtworzenie terenu do stanu pierwotnego bez nasadzeń.

Dotacją nie są objęte wydatki poniesione na:

l  sporządzenie niezbędnej dokumentacji;

l  nadzór,

l  badania

l  opłaty geodezyjne, administracyjne itp.,

l  likwidację dotychczasowego zbiornika na ścieki (szamba).

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dotację na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć:

l  oświadczenie dotyczące korzystania nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1;

l  oświadczenie o współwłasności- załącznik nr 2;

l  zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeśli Beneficjent nie posiada wyłącznego prawa do dysponowania nieruchomością;

l  oświadczenie stosownej Gminy odnośnie planów budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej - wg załącznika nr 3;

l  kopię zgłoszenia zamiaru wykonywanych robót budowlanych wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie wskazanym w zgłoszeniu.

l  kopię wyciągu z dokumentacji technicznej potwierdzająca zakres rzeczowy zadania (np.; projekt do decyzji pozwolenia na budowę)

l  inne dokumenty wynikające ze specyfiki zadania (wymienić jakie) np. badania geologiczne, pozwolenie wodnoprawne itp

Jak, gdzie i kiedy składać wniosek na dofinansowanie w ramach programu “Przydomowa oczyszczalnia” w województwie śląskim

Nabór wniosków na dotacje na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków w woj. śląskim trwa od 1 lipca do  31 grudnia 2022 r.

Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na program “Przydomowa Oczyszczalnia” Katowice 2022 r. W pilotażowej odsłonie jest to kwota 1 000 000,00 zł.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach:

l  osobiście;

l  tradycyjną pocztą,

l  przesyłką kurierska

Adres:

Biuro Podawcze

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Można również skorzystać z platformy elektronicznej ePUAP.

Informacje dodatkowe:

l  Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być zlokalizowana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym;

l  Instalację powinna wykonać profesjonalna firma posiadająca stosowne uprawnienia;

l  W przypadku instalacji we własnym zakresie, montaż musi odbywać się pod nadzorem osoby z uprawnieniami.

Rozliczenie dotacji na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w woj. śląskim

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy dotacyjnej, która zawiera szczegóły inwestycji. Zgodnie z regulaminem realizację należy zakończyć do 30.09.2023 r. Wniosek o jej rozliczenie musi wpłynąć do WFOŚiGW w Katowicach nie później niż  30.10.2023 r.

W Dom i Woda możesz liczyć na pomoc

W naszym sklepie posiadamy przydomowe oczyszczalnie ścieków odpowiadające wymogom stawianym przez WFOŚiGW.

Jednak nie jesteśmy jedynie dostawcą ekologicznych produktów.

Prowadzimy także profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje potrzeby oraz uwarunkowania nieruchomości i gruntów, aby zaproponować Ci najlepsze opcje.

Jeśli brakuje Ci czasu na wypełnianie dokumentacji, nasza specjalistka przygotuje dla Ciebie wnioski już gotowe do podpisania. Koszt tej usługi to 350.00 zł netto.

Co więcej, współpracujemy z siecią instalatorów na terenie całej Polski, w tym także w woj. śląskim. Otrzymasz od nas kontakt do profesjonalistów. Dzięki temu montaż przebiegnie zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami regulaminu WFOŚiGW w Katowicach, co jest warunkiem koniecznym otrzymania dotacji.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy na jakimkolwiek etapie przygotowania inwestycji w ramach programu “Przydomowa oczyszczalnia” w województwie śląskim.

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy