5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dotacja do przydomowej oczyszczalni - Śląsk 2024

Opublikowano dnia 03-03-2023
Aktualizacja informacji 20/03/2024

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Katowice 2024 - Program WFOŚiGW dla woj. śląskiego2 kwietnia 2024r ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w województwie śląskim. Obejmuje on właścicieli prywatnych nieruchomości. Uzyskać możesz nawet 8000,00 zł wsparcia finansowego. Jeśli mieszkasz w Katowicach lub województwie śląskim.
Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw informacji, które musisz wiedzieć przed złożeniem wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Katowice 2024.


Założenia programu „Przydomowa oczyszczalnia”

To już kolejna edycja programu.  Jednak ci, którzy w zeszłym roku z niego nie skorzystali, ponownie mają okazję ubiegać się o dotację - 2 kwietnia 2024 wznawiana jest realizacja przedsięwzięcia. 


Program „Przydomowa oczyszczalnia” będzie realizowany przez WFOŚiGW w Katowicach, a celem jest ułatwienie zakupu i instalacji nowoczesnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa śląskiego. 


Beneficjenci programu dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków WFOŚiGW w Katowicach
 
WFOŚiGW w Katowicach udziela wsparcia jedynie osobom fizycznym — właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa. 
Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Katowice 2024 może być przyznane zarówno na budynki już istniejące, jak i dopiero w budowie. W drugim przypadku warunkiem koniecznym jest oddanie budynku do użytkowania zgodnie z planem budowlanym w terminie zakończenia zadania. 

 
Inne warunki przyznania dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków Katowice 2024


Dotacja na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków Katowice 2024 dotyczy jedynie działek prywatnych. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane, jeśli na danej nieruchomości jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, lub gdy wynajmowane jest ponad 30% powierzchni użytkowej. 


Program „Przydomowej oczyszczalni” nie obejmuje także nieruchomości rekreacyjnych np. domków letniskowych i ogródków działkowych.

Nieruchomość objęta dofinansowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków woj. śląskim musi znajdować się w regionie, dla którego nie ma planów utworzenia zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ciągu 5 lat od złożenia wniosku. 

 
Wydajność systemu nie może przekraczać 7,5 m³/d, a urządzenie musi posiadać znak CE. Należy także wykazać jego zgodność z unijną normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub nowszą obowiązującą w momencie złożenia wniosku.

W Dom i Woda posiadamy szeroką gamę przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających te warunki. 
System oczyszczania musi być zlokalizowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a instalację powinna wykonać profesjonalna firma posiadająca stosowne uprawnienia.
Montaż we własnym zakresie musi odbywać się pod nadzorem osoby z uprawnieniami.
 

Wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków Katowice 2024 i koszty kwalifikowane


Beneficjent może uzyskać od WFOŚiGW 50% finansowego wsparcia, które nie może przekraczać kwoty 8000,00 zł. 


Do kosztów kwalifikowanych Fundusz zaliczył:
    • zakup materiałów i urządzeń koniecznych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
    • wykonanie robót budowlano – montażowych;
    • odtworzenie terenu do stanu pierwotnego bez nasadzeń.


Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Śląsk 2024 nie obejmuje wydatków administracyjnych. Są to m.in. koszty:
    • sporządzenia niezbędnej dokumentacji;
    • nadzoru prac budowlanych; 
    • badań;
    • opłat geodezyjnych.


Beneficjenci muszą pokryć także 100% wydatków na likwidację dotychczasowego zbiornika na ścieki (szamba).Dokumenty wymagane przy wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w województwie  śląskim 2024


Wniosek wraz ze wzorami wszystkich załączników dostępny jest na Portalu Beneficjenta po zalogowaniu lub rejestracji. Zgodnie z założeniami programu „Przydomowa Oczyszczalnia” oraz Regulaminem naboru wniosków i udzielania wsparcia w ramach programu „Przydomowa oczyszczalnia”  wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

    • oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości;
    • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji — jeśli nie jesteś jedyną osobą posiadającą prawa do jej dysponowania;
    • oświadczenie gminy odnośnie planów budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.


Pozostałe załączniki należy złożyć zgodnie z wnioskiem. 

 
Jak złożyć wniosek na dotacje na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków Śląsk 2024?


Dokumenty składa się dwutorowo. 

Obowiązkową drogą jest Portal Beneficjenta.

Drugą jest forma pisemna. Skompletowany wniosek, prawidłowo wypełniony i uzupełniony o wszystkie załączniki, a także tożsamy z dokumentacją załączoną w Portalu Beneficjenta należy zanieść osobiście, przesłać kurierem lub drogą pocztową na adres WFOŚiGW:
 
Biuro Podawcze
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19 
40-035 Katowice
 
Można również wykorzystać platformę ePUAP. 
Nabór prowadzony jest od 2 kwietnia 2024. sposób ciągły. WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  

UWAGA: Data wpłynięcia wniosku do Funduszu jest datą jego złożenia w formie drukowaniej lub przez ePUAP.
  

Przyznanie dotacji — dalsze kroki


Od momentu dostarczenia komletu dokumentów możesz już dokonywać zakupu materiałów, gdyż będą one liczone jako koszty kwalifikowane.  
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informację o decyzji zarządu, umowę dotacyjną wraz z nadanym jej numerem. Datą jej podpisania jest data odbioru przez Ciebie dokumentu. 
Masz 10 miesięcy na zakończenie inwestycji. Rozliczenie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.
  

W Dom i Woda możesz liczyć na nasze doradztwo i wsparcie.


Jesteśmy NIE TYLKO dostawcą ekologicznych i spełniających wszystkie normy przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzimy również doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań, biorących pod uwagę wymogi prawne,  potrzeby gospodarstwa domowego i specyfikę terenu.  
 
Jeśli brakuje Ci czasu na wypełnianie dokumentacji, nasza specjalistka przygotuje dla Ciebie wnioski już gotowe do podpisania- Zobacz.

Oraz inne dokumenty wymagające zgłoszenia budowy oczyszczalni- Sprawdź.

Co więcej, otrzymasz od nas kontakt do profesjonalnych firm instalacyjnych z regionu województwa śląskiego. Montaż przebiegnie więc zgodnie z prawem budowlanym, zaleceniami producenta i wymogami stawianymi przez WFOŚiGW w Katowicach. Tymczasem jest to warunek konieczny refundacji poniesionych kosztów. 


Skontaktuj się więc z nami. Czekamy, by Ci doradzić i pomóc w zdobyciu dotacji.

 
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy