5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, województwo łódzkie 2023

Opublikowano dnia 09-03-2023

Dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie  przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego 2023

W lutym ruszył nabór wniosków na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim. Obejmuje on właścicieli prywatnych nieruchomości. Uzyskać możesz nawet 7000 zł wsparcia finansowego. Jeśli mieszkasz w Łodzi  lub województwie łódzkim, przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw informacji, które musisz wiedzieć przed złożeniem wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź 2023.

 

Założenia programu „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok”.

 

Program będzie realizowany przez WFOŚiGW w województwie łódzkim. Kwota przewidziana w budżecie wynosi 1 500 000 zł. Niewykorzystane środki  w danym roku przechodzą do wypłaty na rok następny.

 

Beneficjenci programu dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków WFOŚiGW w Łodzi

 

WFOŚiGW udziela wsparcia osobom fizycznym, w granicach administracyjnych województwa łódzkiego – właściciele, współwłaściciele budynków mieszkalnych w tym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

 

Otrzymanie dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków możliwe jest również dla budynków w trakcie budowy, pod warunkiem oddania budynku do użytkowania nie później niż w terminie do 30 września 2024 roku.

 

Inne warunki przyznania dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź 2023

Dotacja na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź 2023 dotyczy jedynie działek prywatnych. Wsparcie finansowe nie będzie udzielane, jeśli na danej nieruchomości jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, lub gdy wynajmowane jest ponad 30% powierzchni użytkowej.

Program nie obejmuje także nieruchomości rekreacyjnych np. domków letniskowych i ogródków działkowych.

Nieruchomość objęta dofinansowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków woj. łódzkim  musi znajdować się w regionie, dla którego nie ma planów utworzenia zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ciągu 3 lat od złożenia wniosku.

Wydajność systemu nie może przekraczać 5 m3 /d, a urządzenie musi być nowe, posiadać znak CE. Należy także wykazać jego zgodność z unijną normą PN-EN 12566-3 lub nowszą obowiązującą w momencie złożenia wniosku.

W Dom i Woda posiadamy szeroką gamę przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających te warunki.

 

System oczyszczania musi być zlokalizowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a instalację powinna wykonać profesjonalna firma posiadająca stosowne uprawnienia.

Montaż we własnym zakresie musi odbywać się pod nadzorem osoby z uprawnieniami.

 

 

Wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź 20234 i koszty kwalifikowane

 

Beneficjent może uzyskać od WFOŚiGW 50% finansowego wsparcia, które nie może przekraczać kwoty 7000 zł.

 

Do kosztów kwalifikowanych Fundusz zaliczył:

 

    • zakup materiałów i urządzeń koniecznych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

    • wykonanie robót budowlano – montażowych;

 

Uwaga. Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź 2023 nie obejmuje wydatków administracyjnych. Są to m.in. koszty:

    • sporządzenia niezbędnej dokumentacji;

    • nadzoru prac budowlanych;

    • badań;

    • opłat geodezyjnych,

Beneficjenci muszą pokryć także 100% wydatków na likwidację dotychczasowego zbiornika na ścieki (szamba).

 

Dokumenty wymagane przy wniosku na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków w woj. łódzkim 2023

Wniosek wraz ze wzorami wszystkich załączników dostępny jest na Portalu Beneficjenta po zalogowaniu lub rejestracji. Zgodnie z założeniami oraz Regulaminem naboru wniosków i udzielania wsparcia w ramach programu   wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

    • oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości;

    • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji,   jeśli nie jesteś jedyną osobą posiadającą prawa do jej dysponowania;

    • oświadczenie gminy odnośnie planów budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

 

Pozostałe załączniki należy złożyć zgodnie z wnioskiem. 

 

Pamiętaj o innej  niezbędnej dokumentacji, a w tym wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi. W Dom i Woda możesz liczyć na nasze wsparcie.

Dokumenty znajdziesz na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

Jak złożyć wniosek na dotacje na zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków Łódź 2023?

Skompletowany wniosek, prawidłowo wypełniony i uzupełniony o wszystkie załączniki, a także tożsamy z dokumentacją załączoną w Portalu Beneficjenta należy zanieść osobiście, przesłać kurierem lub drogą pocztową na adres WFOŚiGW:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

ul. Dubois 118

93-465 Łódź

 

Nabór prowadzony jest od 06.02. 2023r. do 31.03. 2023r. roku. WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. 

UWAGA: Data wpłynięcia wniosku w wersji papierowej do Funduszu jest datą jego złożenia.

 

Przyznanie dotacji — dalsze kroki

Od momentu dostarczenia dokumentów możesz już dokonywać zakupu materiałów, gdyż będą one liczone jako koszty kwalifikowane. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informację o decyzji, umowę dotacyjną wraz z nadanym jej numerem. Datą jej podpisania,  jest też data odbioru przez Ciebie dokumentu.

Rozliczenie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

 

W Dom i Woda możesz liczyć na kompleksową obsługę

Jesteśmy NIE TYLKO dostawcą ekologicznych i spełniających wszystkie normy przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzimy również doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań, biorących pod uwagę wymogi prawne,  potrzeby gospodarstwa domowego i specyfikę terenu. 

 

Jeśli brakuje Ci czasu na wypełnianie dokumentacji, nasza specjalistka przygotuje dla Ciebie wnioski już gotowe do podpisania.  

Co więcej, otrzymasz od nas kontakt do profesjonalnych firm instalacyjnych z regionu województwa łódzkiego. Montaż przebiegnie więc zgodnie z prawem budowlanym, zaleceniami producenta i wymogami stawianymi przez WFOŚiGW w Łodzi.. Tymczasem jest to warunek konieczny refundacji poniesionych kosztów.

Skontaktuj się  z nami, chętnie doradzimy.
Zobacz 
oczyszczalnie w naszej ofercie.

 


Galeria

Pozostałe wpisy