5,0 Opinie w Google opinie z Google

Śpiesz się i skorzystaj z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi - ruszył program WFOŚiGW

Opublikowano dnia 16-02-2022
Śpiesz się i skorzystaj z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi - ruszył program WFOŚiGW


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 7 lutego 2022 r. rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Łódź. Beneficjenci mogą liczyć na zwrot do
7000,00 złotych.
Śpiesz się jednak, gdyż dokumenty można składać jedynie do końca miesiąca.  

Jeśli jesteś mieszkańcem województwa łódzkiego i myślisz o biologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków, zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Łodzi?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości z budynkiem mieszkalnym i położonej na terenie województwa łódzkiego.  
O dotacje w ramach programu WFOŚiGW mogą ubiegać się także właściciele nowopowstających budynków mieszkalnych pod warunkiem, że dom zostanie oddany do użytkowania do 30 września 2023 r.

Regulamin jasno określa także istotne elementy, które wyłączają z ubiegania się o dotacje. Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Łodzi nie zostanie przydzielone, gdy:

 • wynajmowane jest więcej niż 30% powierzchni budynku;

 • jest to zabudowa o charakterze rekreacyjnym;

 • przyznano dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków  z innych programów wsparcia finansowego (zakaz podwójnego finansowania);

 • w regionie w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wnioskodawcy mogą mieć też problem z uzyskaniem dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Łodzi na nieruchomościach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane jest do 30% powierzchni. Wówczas dofinansowanie zostanie proporcjonalnie zmniejszone

Jakie są wytyczne do przydomowych oczyszczalni ścieków objętych dofinansowaniem przez WFOŚiGW?


Zgodnie z regulaminem dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Łodzi obejmuje systemy:
nowe;
 • o przepustowości do 5 m³/d;

 • posiadające aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinno posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566- 3.  

Jaka jest kwota dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Łodzi?


Na całą realizację programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 600 000 zł. Efektem rzeczowym programu jest instalacja 80 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.
W ramach dofinansowania budowy biologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 7000,00 zł.

Jakie są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane dotacji?

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w woj. łódzkim obejmuje wydatki na:

 • zakup urządzeń wraz z całym systemem i materiałami niezbędnymi do właściwego podłączenia zbiornika;

 • prace budowlano-montażowe.

Dotacja nie obejmuje natomiast kosztów:

 • opracowania dokumentacji projektowej

 •  nadzoru;

 • opłat geodezyjnych

UWAGA: Fundusz nie przyznaje dofinansowania na prace zakończone przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź - wymogi dodatkowe

Zgodnie z regulaminem dotacji dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Łodzi zostanie przyznane w przypadku:

 • likwidacji istniejącego szamba (nie dotyczy budynków nowych)

 • przedstawienia oświadczenia stosownego urzędu gminy o braku możliwości przyłączenia budynku do zbiorczej kanalizacji ściekowej i powstania takiej możliwości w ciągu 3 lat;

 • lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków Łódź zgodnej z przepisami;

 • wykonanie przez firmę dysponującą osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dopuszcza się także wykonanie we własnym zakresie, pod warunkiem przeprowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi – posiadającej powyższe uprawnienia;

 • należyte użytkowanie oczyszczalni przez beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może również podlegać kontroli Funduszu w całym okresie trwałości zadania tj. przez 36 miesięcy.  

Jakie są dodatkowe dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Łodzi?


Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi. Obok przyjętego formularza wniosku należy przedłożyć:
 • oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości;
 • oświadczenie o współwłasności/użytkowania nieruchomość wraz z pisemną zgodą wszystkich właścicieli;
 • oświadczenie dotyczące przewidywanej budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej wypełnione i podpisane przez właściwy urząd miasta lub gminy.
Dokumenty składane są w siedzibie WFOŚiGW.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w okresie 07-28 luty 2022 r.

Tryb udzielania dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim


Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji następuje podpisanie umowy dotacyjnej. Przewidywany termin to 3 miesiące, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
Termin realizacji zakresu prac określony jest każdorazowo w umowie.

Po zakończeniu prac beneficjenci mają obowiązek przedłożyć:

 • protokół odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim potwierdzony przez firmę lub osobę nadzorującą;

 • oświadczenie producenta urządzenia lub wykonawcy, iż roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń (wraz z gwarancją);

 • oświadczenie Beneficjenta o likwidacji dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (nie dotyczy nowych budynków mieszkalnych);

 • w przypadku zadań dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nowobudowanych budynków mieszkalnych wymagane jest dodatkowo:

 • pozwolenie na użytkowanie, jeśli jest wymagane;

 •  w sytuacji, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakończeniu budowy.  

Wypłata środków jest bezgotówkowa, a ich rozliczenie przewidziane jest do końca 2023 r.

Dom i Woda - pomoc i doradztwo

Dom i Woda to sklep, w którym znajdziesz ekologiczne rozwiązania dla Twojego domu i ogrodu. W ofercie posiadamy biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków dopasowane do potrzeb różnych gospodarstw. Posiadamy przydomowe oczyszczalnie ścieków dla rodzin 4-6 osobowych, jak i biologiczne oczyszczalnie ścieków dla gospodarstw, które zamieszkuje nawet 12 osób.

Jednak jesteśmy nie tylko sklepem. Prowadzimy też szeroki zakres doradztwa w zakresie doboru opcji idealnych do specyfiki danej nieruchomości, rodzaju gruntu, ilości osób i przepustowości.

Współpracujemy również z siecią profesjonalnych firm montażowych, do których chętnie dajemy kontakt naszym Klientom. Dzięki temu wszyscy mamy pewność, że instalacja przebiegnie zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta. Gwarantuje to optymalne działanie urządzeń oraz utrzymanie okresu gwarancyjnego.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zainwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale brak Ci czasu na szukanie odpowiednich rozwiązań spełniających wymogi WFOŚiGW. Znajdziemy je za i dla Ciebie.

Napiszemy za Ciebie wniosek o dotację.
Skontaktuj się z Nami.

Galeria

Pozostałe wpisy