5,0 Opinie w Google opinie z Google

Kontrola szamba i oczyszczalni ścieków — co sprawdzać będą urzędnicy.

Opublikowano dnia 23-01-2023
Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków — urzędy gmin z nowymi obowiązkami i karami
Od stycznia 2023 roku urzędy gmin zdobyły nowe narzędzia do kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawdzać będą ich użytkowanie oraz prawidłowe postępowanie z nieczystościami. Za utrudnianie kontroli oraz wychwycenie nieprawidłowości właścicielom nieruchomości grozi kara grzywny. Sporą kwotę mogą zapłacić również urzędy gminy, jeśli nie wypełnią swoich obowiązków do końca 2027 r.
Kontrola szamba i oczyszczalni ścieków — co sprawdzać będą urzędnicy
Wyznaczeni pracownicy będę zobowiązani do kontroli prawidłowego postępowania z ciekłymi nieczystościami z szamb oraz stałego osadu powstałego w procesie oczyszczania w biologicznych, przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków
przez gminy oparta będzie na weryfikacji dokumentacji. Właściciele nieruchomości będą musieli przedstawić:
l  umowy podpisane z firmą asenizacyjną — ważne jest, aby usługi wykonywane były przez przedsiębiorstwa posiadające do tego stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
l  dokumenty potwierdzające regularność i częstotliwość opróżniania szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków — podstawą są tu faktury za usługę;
l  liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym;
l  liczbę osób zameldowanych na danej nieruchomości;
l  ilość wody, jaką pobierają mieszkańcy niepodłączeni do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Pamiętaj!
Nie zapominaj o rachunkach od firmy asenizacyjnej. Trzymaj je wraz z umową na wypadek kontroli. Urzędnicy na pewno trafią i do Ciebie, gdyż kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb będą przeprowadzane w każdym regionie.
Ponadto w przypadku przydomowych oczyszczalni gmina ma obowiązek sprawdzić również wyniki badań ścieków oczyszczonych przeprowadzone w laboratorium. Instytucja musi mieć stosowną akredytację. Ten element dotyczy tych nieruchomości, które odprowadzają ścieki z przydomowych oczyszczalni do ziemi lub do urządzeń wodnych w ilości przekraczającej w roku średnio 5 m3/dobę.
Jeśli dopiero zainstalowałeś szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, licz się też z kontrolą ich szczelności. Urzędnicy stwierdzą to na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Jak będą wyglądać kontrole ze strony gminy?

Będą opierać się na weryfikacji dokumentacji.
Jako właściciel nieruchomości możesz zostać wezwany do odpowiedniego urzędu wraz z kopią posiadanych dokumentacji.
Możesz się też spodziewać wizyty pracownika samorządu gminy, do której należysz.
Kontrola przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba Cię nie ominie
Zgodnie z nowymi wytycznymi urzędy gminy mają skontrolować każde gospodarstwo niepodłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Co więcej, kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma odbywać się regularnie przynajmniej raz na dwa lata.
W razie utrudniania lub braku dokumentacji potwierdzającej właściwą gospodarkę ściekami możesz się liczyć z grzywną nawet do 5 000 zł.

Urzędy dopełnią swoich obowiązków.
W przypadku braku stosownych działań gmina poniesie bowiem dotkliwą karę finansową. Wyniesie ona wielokrotność kwoty 200 zł za jeden RLM. Będzie jednorazowa, jeśli samorząd naprawi zaniedbanie. Jeśli nie, będzie nakładana co roku. 90% jej wysokości trafi do Skarbu Państwa, 10% zasili budżet PGW Wody Polskie.

Kontrola gospodarki ściekami — pokłosie dyrektywy UE
Nowe rozporządzenia wynikają z konieczności dostosowania prawa polskiego i praktyk do Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Tymczasem kontrola UE przeprowadzona w 2020 r. wykazała liczne nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Potwierdza to także Najwyższa Izba Kontroli. Polska instytucja w raporcie z 2021 roku wykazała, że ponad 80% nieczystości powstających w prywatnych nieruchomościach trafia do środowiska w sposób nieoczyszczony.
Nic więc dziwnego, że unijna dyrektywa zmusiła nas to ostrzejszej polityki.
 
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy