Moja Woda - odbierz dotację do 6000zł. Sprawdź.

5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 - ruszyła kolejna edycja programu.

Opublikowano dnia 19-07-2022
Już po raz trzeci Urząd Miasta Kielce rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 r. W tym roku - podobnie jak w poprzednim - mieszkańcy mogą uzyskać zwrot do 80% kosztów kwalifikowanych. Dokumenty przyjmowane są od 1 czerwca. Sprawdź z nami warunki uzyskania dotacji.

Beneficjenci programu dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022


Wnioskodawca musi spełnić 2 warunki:

l  być mieszkańcem miasta;
l  posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną w granicach miasta Kielce.

Cele dotacji na deszczówkę 2022

Program przewiduje montaż systemów małej retencji, które przyczynią się do ograniczenia zużycia bieżącej wody miejskiej, a tym samym do poprawy stanu gospodarki wodnej w regionie.

Programem dofinansowania do deszczówki Kielce 2022 r. objęte są zatem inwestycje:
l  zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;
l  zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych;
l  wykonanie studni chłonnych,
l  zakup i instalacja skrzynek retencyjno-rozsączających i systemów rozsączających;
l  wykonanie ogrodów deszczowych;
l  budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;
l  zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do podłączenia węża ogrodowego.

Jaka jest wysokość dofinansowania do deszczówki Kielce 2022?

W ramach wsparcia Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 80% kosztów, jednak nie więcej niż 2500,00 zł.
Uwaga!!!

Dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 obejmuje tylko wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej z Urzędem Miasta Kielce. Zalecamy więc cierpliwość.
Lista dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o dotację na deszczówkę Kielce 2022
Jeśli chcesz skorzystać z tegorocznej edycji programu, musisz złożyć wniosek na dofinansowanie do deszczówki. Jego wzór jest załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 219/2022 Prezydenta Urzędu Miasta Kielce.

Jednak to nie wszystko. Należy do niego dołączyć także:

l  kopię dokumentu potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
l  zgodę wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji, jeśli osoba składająca wniosek nie jest jedyną osobą posiadającą tytuł prawny (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia;
l  pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem z załącznika nr 6 do reprezentowania udzielone wnioskodawcy przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości;
l  pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta w ramach składania wniosku na dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 oraz realizowania inwestycji przez pełnomocnika, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości (zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 7)
l  dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) od każdego stosunku pełnomocnictwa, jeżeli jest wymagana.
l  kopię (poświadczona za zgodność z oryginałem) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie wód opadowych do ziemi - w przypadku montażu zbiornika wodnego lub innego urządzenia wodnego z przelewem do ziemi.

Gdzie, jak i kiedy składać wnioski na dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022?

Nabór wniosków na dotacje do deszczówki Kielce 2022 rozpoczął się 1 czerwca. Dokumenty można składać do 30 września br. Jednak przedsięwzięcie zakończy się wcześniej, jeśli wyczerpane zostaną środki przeznaczone na jego realizację. W tym roku jest to kwota 100 000 zł.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Kielce:
Kancelaria Ogólna
ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce
Zarządzenie nie określa sposobu ich dostarczenia. Dlatego zalecamy osobiste dostarczenie dokumentacji. Tym bardziej że wnioski na dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 rozpatrywane są według daty wpłynięcia do urzędu.

Rozliczenie dotacji

Po zakończeniu realizacji inwestycji objętej umową dotacyjną beneficjent musi złożyć wniosek o rozliczenie dofinansowania. Jego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 

Dodatkowo, należy do niego dołączyć:
l  faktury wraz z dowodami zapłaty,
l  dokumentację fotograficzną potwierdzająca wykonanie Zadania;
l  protokół zdawczo-odbiorczy zadania (w przypadku realizacji Zadania przez wybranego wykonawcę);
l  oświadczenie o wykonaniu Zadania zgodnie z przeznaczeniem (wg wzoru w załączniku nr 9 do Zarządzenia);
l  wykaz roślin posadzonych w ramach zadania (wg wzoru w załączniku nr 8 do Zarządzenia) - w przypadku budowy zbiornika odkrytego (oczka wodnego, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 Uchwały)
Na co przeznaczyć dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 - Dom i Woda radzi

Z pewnością wśród celów dofinansowania do do deszczówki Kielce 2022 warto zwrócić uwagę na zbiorniki na wodę opadową. Są one funkcjonalniejsze niż pozostałe rozwiązania. Pozwalają bowiem na ponowne wykorzystanie zgromadzonej deszczówki.
Ma to wydźwięk nie tylko ekologiczny, ale też ekonomiczny. Używanie wody opadowej do podlewania trawnika, mycia samochodu czy kostki brukowej pozwala na ograniczenie zużycia kranówki i przyczynia się do spadku rachunków.
Podziemne zbiorniki na wodę deszczową można także połączyć z domem poprzez systemem odprowadzającym. Wówczas deszczówka będzie służyła do spłukiwania w toalecie lub do prania w pralce, co dodatkowo zwiększa oszczędności.
Tunele i skrzynki rozsączające oraz studnie chłonne mają za zadanie zapobiegać lokalnym podtopieniom oraz regulować gospodarkę wód gruntowych. Zbierają i gromadzą wodę, a następnie powoli rozsączają ją do ziemi.

Dofinansowanie do deszczówki Kielce 2022 w wysokośći 2500 zł jest idealne na pokrycie kosztów inwestycji w naziemne zbiorniki na wodę deszczową. Ich cena waha się od 600 zł do 5 000 zł przy jednym pojemniku. Koszt zależy od jego pojemności, jakości wykonania, użytych materiałów, ale też designu. Wiele zbiorników naziemnych na deszczówkę to ciekawe propozycje o nietuzinkowym wyglądzie. Stanowią ozdobę ogrodu. Ogromna różnorodność pozwala na dopasowanie ich do aranżacji w każdym stylu. 
Podziemne zbiorniki na deszczówkę są funkcjonalniejsze. Zakopane w ziemi są niewidoczne. Jednak są też droższe. Sam system kosztuje od 2500 zł. Za taki, którego pojemność starczy dla 4-osobowej rodziny, trzeba zapłacić od ok. 3500-4000 zł. Jednak należy liczyć się także z kosztami dokumentacji oraz instalacji, która wymaga specjalistycznej firmy. Należy jednak pamiętać, że jesto toinwestycja, która zwraca się szybciej niż inne propozycje.

Jeśli szukasz odpowiedniego rozwiązania, dopasowanego dokładnie do Twoich potrzeb oraz odpowiadającego warunkom dofinansowania do deszczówki Kielce 2022, skontaktuj się z nami. Dom i Woda to nie tylko sklep, ale też miejsce, w którym znajdziesz bezpłatne doradztwo. Nasi specjaliści przeanalizują warunki nieruchomości, gruntu, ilość terenu zabetonowanego oraz potrzeby Twojej rodziny. Na tej podstawie zaproponujemy Ci kilka opcji idealnych dla Ciebie.
Jeśli zdecydujesz się na podziemne systemy retencji posiadamy też rozbudowaną sieć profesjonalnych instalatorów. Otrzymasz do nas kontakt do osób z Twojego regionu, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że montaż odbędzie się zgodnie z zaleceniami producenta. To z kolei jest gwarancją optymalnego wykorzystania systemu oraz jego prawidłowego funkcjonowania.
 
 

Galeria

Pozostałe wpisy