5,0 Opinie w Google opinie z Google

Mieszkasz w regionie Torunia? - Weź pożyczkę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Toruń 2022r.

Opublikowano dnia 15-09-2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach szerokiego programu Eko-Klimat przyjmuje wnioski m.in. na budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Pomoc udzielana jest w formie pożyczki, a okres spłaty może wynieść nawet 15 lat.

Czym jest program Eko-Klimat Toruń 2022?

Jest to szeroko zakrojone przedsięwzięcie obejmujące działania zmierzające do poprawy stanu powietrza, ziemi i wody. W jego ramach WFOŚiGW w Toruniu udziela pożyczek m.in. na budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków Toruń i województwo kujawsko-pomorskie. Minimalna kwota wsparcia to 80 000 zł i pokryć może nawet 100% wysokości inwestycji. Warto więc rozważyć tę opcję.
Beneficjenci dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków Toruń 2022
O pożyczkę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Toruń w ramach programu Eko-Klimat mogą ubiegać się:
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
Warunkiem koniecznym jest lokalizacja nieruchomości, na której ma być przeprowadzona inwestycja, w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

Formy udzielania pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w woj. kujawsko-pomorskim – program Eko-Klimat
Przedsięwzięcie przewiduje dwa rodzaje wsparcia:
 • pożyczkę bez umorzenia;
 • pożyczkę z umorzeniem.
WFOŚiGW w Toruniu może umorzyć do 15% wysokości pożyczki na przydomową, biologiczną oczyszczalnię ścieków Toruń, jednak nie więcej niż 500 000,00 zł.
Ostateczna wysokość uzależniona jest od okresu spłaty i narasta po upływie każdego roku od dnia zawarcia umowy o jeden punkt procentowy, począwszy od piątego roku, wg schematu:
 • 5 lat (60 miesięcy) – 5 %,
 • 6 lat (72 miesiące) – 6 %
 • itd. aż do 15 lat (180 miesięcy) – 15 %.
Pozostałe, ogólne warunki przyznawania pożyczki na budowę przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków Toruń 2022
 • Koszty kwalifikowane obejmują wydatki od 01 maja 2020 r. do 30 czerwca 2029 z zaznaczeniem, że były one poniesione nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku.
 • Oprocentowanie pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Toruń jest zmienne i określane na podstawie stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Wynosi:
          0,8 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym dla pożyczek z częściowym umorzeniem, lecz nie mniej niż 2,25 %,
         0,7 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym dla pożyczek bez umorzenia, lecz nie mniej niż 2,00 %.
 • Środki wypłacane będą do końca 2029 r.
 • Beneficjenci mogą uzyskać karencję w spłacie zadłużenia. Łącznie nie może ona wynieść więcej niż 36 miesięcy.
Nabór wniosków na dofinansowanie do przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków Toruń 2022

Zgodnie z Regulaminem wnioski o pożyczkę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Toruń można składać od 1 czerwca 2020 r. aż do 31 października 2027 r. Program może jednak skończyć się wcześniej, co będzie podyktowane wyczerpaniem środków. WFOŚiGW przeznaczył na realizację przedsięwzięcia Eko-Klimat 200 mln złotych.
Wzór wniosku na dofinansowanie do domowej oczyszczalni ścieków Toruń w formie edytowalnej jest dostępny na stronie WFOŚiGW w Toruniu.
Elektronicznie wypełniony dokument należy złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu, znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
Jest to jedyna droga składania wniosku o pożyczkę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w woj. kujawsko-pomorskim.

Wymagane dokumenty
Dużą rolę w rozpatrywaniu wniosku i podejmowaniu decyzji przez fundusz odgrywają dane finansowe wnioskodawcy, które potwierdzają jego zdolność do spłaty zadłużenia.
Pełna lista wymaganych dokumentów dla trzech grup beneficjentów ujęta została w Załączniku nr 2 do Regulaminu składania wniosków o udzielenie pożyczki w ramach programu Eko-Klimat. Wykaz dostępny jest również na stronie WFOŚiGW w Toruniu.
Rozpatrywanie wniosku o udzielenie pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Toruniu
Przy ocenie wniosku analizuje się:
 • jego zgodność z Programem Priorytetowym Eko-Klimat,
 • źródła finansowania przedsięwzięcia,
 • sytuację prawną i ekonomiczną Wnioskodawcy,
 • ryzyko kredytowe w postaci ryzyka niewykonania zobowiązań przez Wnioskodawcę,
 • formy i sposób proponowanego zabezpieczenia pożyczki,
 • efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia,
 • wszelkie inne uwarunkowania, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację przedsięwzięcia i spłatę pożyczki.
Realizacja umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku WFOŚiGW w Toruniu określa zasady udzielenia pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków woj. kujawsko-pomorskie oraz realizacji przedsięwzięcia i spłaty zadłużenia. Ustalenia te są indywidualne dla każdego Beneficjenta i zostają ujęte w umowie obowiązującej obie strony.
Spłata pożyczki na budowę przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków woj. kujawsko-pomorskiego
Szczegółowe warunki określa umowa. Ogólne założenia programu wyznaczają ten okres na:
·       5-15 lat dla pożyczek z umorzeniem,
·       2-15 lat dla pożyczek bez umorzenia.

W Dom i Woda czekamy, by Ci pomóc
W naszym sklepie posiadamy całą gamę biologicznych oczyszczalni ścieków dostosowanych zarówno do gospodarstw domowych np. biologiczna oczyszczalnia ścieków BioDisc dla 6 osób ze studnią chłonną,  jak i do obiektów biznesowych np. oczyszczalnie eko bio dla 25 osób (8000 litrów).
Jesteśmy jednak nie tylko sklepem, ale także zespołem doradców. Jeśli nie jesteś pewny, jaki system będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy wszystkie elementy Twojego gospodarstwa i wskażemy najlepsze opcje. Zrobimy to bezpłatnie.
Współpracujemy także z siecią profesjonalnych firm montażowych – także z województwa kujawsko-pomorskiego. Przekażemy Ci do nich kontakt. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że instalacja przebiegła zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami prawa. To gwarantuje prawidłowe i optymalne funkcjonowanie całego systemu, a Tobie satysfakcję z inwestycji.
 
 
 
 

 

 

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy