5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021

Opublikowano dnia 19-03-2021

Dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021 - rusza nabór wniosków w programie Krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych

Kraków to szczególne miejsce na mapie Polski pod względem dbałości o środowisko. Programy zmierzające do poprawy sytuacji wodnej w mieście realizowane są przez władze miasta już od 2014 r. Nie zahamowały ich ogólnopolskie przedsięwzięcia takie, jak program Moja Woda. W tym roku władze nie rozczarowują. Już 22 marca rusza nabór na kolejną edycję programu Krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. W tym roku mieszkańcy małopolskiej stolicy mogą liczyć na dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021 w wysokości nawet 12 000 zł.

To już tuż tuż, zatem zachęcamy do lektury tego wpisu. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje o dokumentach i wymaganiach, które musisz spełnić, ubiegając się o dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021. 


Na co przyznawane jest dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021

W tym roku mamy właściwie dwie podstawy prawne. Jedną jest uchwała z zeszłego roku określająca ogólne zasady programu Krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych (UCHWAŁA NR XXXVII/965/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych).

Pierwsza z nich ustala cel dotacji, jakim jest dofinansowanie m.in.do:

l  zbiorników podziemnych na wody opadowe;
l  zbiorników nadziemnych o pojemności minimum 200 l wraz z przyłączeniem do rur spustowych;
l  ogrodów deszczowych;
l  systemów bioretencji;
l  systemów drenażu wód opadowych i roztopowych;
l  systemów nawadniających tereny zielone w tym ogrody itp.


W tym wykazie optymistyczna jest wielkość zbiorników naziemnych. Muszą one być wprawdzie zamknięte, jednak ich pojemność od 200 litrów daje duże możliwości oraz otwiera drzwi dla wniosków na dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021 posiadaczom ogródków działkowych. Jest to dużym plusem w porównaniu np. do programu rządowego, który tę wielkość wyznacza aż na 2000 litrów.

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe

Podobnie jak wykaz przedmiotów, tak i lista beneficjentów jest dość długa. Dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021 obejmuje bowiem:
l  osoby fizyczne;
l  przedsiębiorców;
l  wspólnoty mieszkaniowe;
l  osoby prawne;
l  jednostki samorządu terytorialnego.


Wysokość dotacji

Ze względu na znajomość tematu, zajmiemy się tutaj przede wszystkim wsparciem na zbiorniki naziemne i podziemne.
W tym przypadku Rada Miasta rozbiła wysokość dofinansowania na osoby fizyczne oraz przedsiębiorców.

Osoby z pierwszej grupy mogą ubiegać się o dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021:
l  na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe - w wysokości 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika, lecz nie więcej niż 12 000 zł i nie więcej niż poniesione koszty konieczne;
l  na wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny - w wysokości 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, lecz nie więcej niż 1200 zł i nie więcej niż poniesione koszty konieczne..
Przedsiębiorcy zgodnie z tegoroczną uchwałą mogą spodziewać się dotacji w wysokości:
l  na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe – w wysokości 1 000 zł za każdy pełny m3 pojemności zbiornika lecz nie więcej niż 12 000 zł i nie więcej niż poniesione koszty konieczne netto;
l  na wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny - w wysokości 100 zł za każde pełne 100 litrów pojemności zbiornika, lecz nie więcej niż 1200 zł i nie więcej niż poniesione koszty konieczne netto;

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021
Podstawą jest prawidłowo wypełniony wniosek. Można go pobrać wraz ze wszystkim załącznikiami ze strony urzędu w Biurze Informacji Publicznej.
W przypadku osób fizycznych do wniosku trzeba jeszcze dołączyć kilka istotnych dokumentów m.in.:
l  zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie inwestycji;
l  zgodę współmałżonka jeśli nieruchomość należy do wspólnoty małżeńskiej;
l  zgodę i upoważnienie wszystkich współwłaścicieli, jeśli osoba składająca wniosek do nich nie należy.

W przypadku przedsiębiorców sytuacja jest bardziej skomplikowana, iż dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021 ma charakter pomocy de minimis. W związku z tym beneficjent wraz z wnioskiem ma obowiązek:
l  przedłożyć wszelkie zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymane w tym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo
l  oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
l  przedłożyć informacje, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);
l  złożyć oświadczenie, że poinformuje o otrzymaniu pomocy w trakcie toczącego się postępowania;
l  przedłożyć aktualny dokument potwierdzający niezaleganie z opłatami za korzystanie ze środowiska. Id: 2334D34A-A433-4D3C-876A-EFE751DB5F02. Podpisany Strona 7 2.
Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest:
l  przedłożyć wszelkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymane w tym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
l  przedłożyć informacje, których zakres i formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);
l  złożyć oświadczenie, że poinformuje o otrzymaniu pomocy w trakcie toczącego się postępowania;
l  przedłożyć aktualny dokument potwierdzający niezaleganie z opłatami za korzystanie ze środowiska.
Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia do wyczerpania puli  środków przeznaczonych na ten cel.

Rozliczenie końcowe

Terminy realizacji i przedłożenia oświadczeń i wniosków o rozliczenie ujęte zostaną w umowie pomiędzy beneficjentem, a Urzędem Miasta Krakowa. Ustawa jednak określa, że wnioskodawca jest zobowiązany do:
l  rozliczenia dotacji nie później niż:
  do dnia 15 listopada roku budżetowego dla zadań: wykonanie zbiornika podziemnego na wody opadowe i roztopowe, wykonanie systemu bioretencji, wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) oraz wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów,
  do 2 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej na budowę naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny, jednak nie później niż do 15 listopada roku budżetowego;


Do wniosku o rozliczenie dofinansowania do deszczówki Kraków 2021 w zakresie instalacji podziemnego zbiornika należy wniosku:
l  fakturę lub rachunkiek wystawiony z tytułem montażu lub modernizacji, wyszczególniającym koszty osobno dla każdego zadania,
l  fakturę lub rachunek z wystawionym tytułem zakupu towarów dla wykonania zadania;
l  oświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę, że wyszczególnione towary z faktur zakupowych zostały przeznaczone na realizację zadania objętego dotacją,
l  dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie i po realizacji zadania,
l  oświadczenie wnioskodawcy o upoważnieniu do korzystania z dokumentacji fotograficznej;


Natomiast w przypadku rozliczenia dotacji na instalację zbiornika naziemnego beneficjent powinien złożyć wniosek wraz z:
l  fakturą lub rachunkiem wystawionym z tytułem zakupu towarów dla wykonania zadania, przy czym będzie on akceptowany tylko wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej
l  oświadczeniem beneficjenta o podłączeniu do rynny naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu, o pojemności minimum 200 l oraz o wykorzystaniu do tego celu towarów objętych fakturą zakupową,
l  dokumentacją fotograficzną wykonaną w trakcie i po realizacji zadania,
l  oświadczeniem wnioskodawcy o upoważnieniu do korzystania z dokumentacji fotograficznej.


Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa


Dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021 informacje dodatkowe
l  Dotacją objęte są nieruchomości znajdujące się w granicach Gminy Miejskiej Krakowa.
l  Dofinansowanie dotyczy tylko kosztów poniesionych po podpisaniu umowy z Urzędem Miasta.
l  Osoby, które w poprzednich latach składały wniosek i został on odrzucony z braku środków, mogą ubiegać się ponownie o dofinansowanie do deszczówki Kraków 2021, składając deklarację, że projekt jest nadal aktualny, a inwestycja nie została przeprowadzona.


Dom i Woda doradzi
W DOM i WODA oferujemy Ci szereg rozwiązań małej retencji. Znajdziesz u nas doskonałej jakości niewielkie zbiorniki naziemne o wysokiej estetyce i niemal w każdym stylu, które doskonale wpiszą się w charakter domu i jego otoczenia.
Jednak jeśli nie jesteś pewny, jaka opcja będzie dla Ciebie najlepsza, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Oszczędzimy Twój czas, proponując kilka najciekawszych rozwiązań w różnych cenach, abyś mógł dopasować je do możliwości własnego budżetu.
Jeśli masz pytania lub po głowie kołacze Ci się myśl o podziemnym zbiorniku na wodę, tym bardziej polecamy nasze porady.

Bezpłatnie przeliczymy optymalną wielkość zbiorników pod kątem:
l  rozległości nieruchomości,
l  powierzchni dachu, z której następować będzie odbiór  wody deszczowej,
l  intensywności opadów w rejonie,
l  rodzaju gruntu na nieruchomości.

Warto.

Galeria

Pozostałe wpisy