5,0 Opinie w Google opinie z Google

Program Bielsko-Biała łapie deszcz- dofinansowania do deszczówki 2023

Opublikowano dnia 08-04-2021

Aktualizacja informacji 24 marzec 2023r.


Bielsko-Biała łapie deszcz 2023 - dofinansowanie do deszczówki


Do 30 czerwca 2023 r. Urząd Miasta przyjmuje wnioski na dofinansowanie do deszczówki Bielsko-Biała 2021. To kolejna edycja popularnego przedsięwzięcia władz.  Trzeba się  śpieszyć, gdyż liczy się kolejność wpływu dokumentów, a po wyczerpaniu środków wnioski nie będą rozpatrywane. Program “Bielsko-Biała łapie deszcz”  jest ciekawą alternatywą w częściowym sfinansowaniu produktów do zbierania deszczówki, warto przyjrzeć się tem ubliżej. Jeśli jesteś mieszkańcem tego miasta, zachęcamy do lektury. Dowiesz się od nas, jaką kwotę możesz uzyskać i co musisz zrobić w tym kierunku. 

Dofinansowanie do deszczówki Bielsko-Biała 2023 - rodzaje inwestycji

W lutym 2021 r. miasto przyjęło dwie uchwały dotyczące  ochrony środowiska i poprawy jego stanu w regionie miasta.  Uchwały te ciągle obowiązują. Dotyczy retencji wód  Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na program "Bielsko-Biała łapie deszcz" na terenie miasta Bielska-Białej zgodnie z którą miasto udziela wsparcia finansowego na:

l  zakup i instalację naziemnych lub podziemnych zbiorników na wody opadowe,
l  adaptację istniejącego szamba albo przydomowej oczyszczalni ścieków na cele szczelnego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych z budynku.


Program Bielsko-Biała łapie deszcz 2023 - beneficjenci

Przedsięwzięcie skierowane jest do:
l  osób indywidualnych zamieszkałych na terenie miasta Bielsko-Biała w stosunku do nieruchomości znajdujących się w jego granicach;
l  osób prawnych;
l  wspólnot mieszkaniowych pod warunkiem posiadania prawa własności do nieruchomości położonej w granicach miasta;
l  osób indywidualnych-właścicieli ogródków działkowych. 

Ciekawym odstępstwem od podobnych projektów tego typu podejmowanych w całej Polsce jest właśnie wyszczególnienie tej ostatniej grupy. Wprawdzie kwota dofinansoawnia do deszczówki Bielsko-Biała 2023 jest mniejsza dla działkowców, jednak Uchwała dopuszcza również dotacje na mniejsze zbiorniki naziemne, co jest znacznym ukłonem w stronę tej potężnej grupy osób. 


Dofinansowanie deszczówki Bielsko-Biała 2023 - wysokość dotacji

Ostateczna kwota, którą można uzyskać w programie “Bielsko-Biała łapie deszcz 2023” jest zależna od rodzaju inwestycji oraz podmiotu ubiegającego się o zwrot kosztów. 
1.      Osoby prawne:
Wysokość dotacji stanowi 50% kwalifikowanych kosztów zadania określonych w kosztorysie inwestorskim, nie więcej niż 50% kosztów zadania wskazanych na fakturze/rachunku po jego realizacji.
2.      Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą wnioskować o:
a.      na zbiornik naziemny o pojemności min. 300 l. - zwrot wszystkich kosztów kwalifikowanych do kwoty  1 000 złotych;
b.      na zbiornik podziemny o pojemności m.in. 1000 litrów - zwrot wszystkich kosztów kwalifikowanych do kwoty 3000 zł;
c.       adaptację istniejącego szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków na cele szczelnego zbiornika retencyjnego - do 1 500 złotych.
3.      Osoby fizyczne - właściciele działek rekreacyjnych mogą otrzymać dofinansowanie do deszczówki Bielsko-Biała 2023 do zbiornika naziemnego o pojemności m.in. 200 litrów w wysokości do 500 zł.


UWAGA:

l  Koszty kwalifikowane w programie Bielsko-Biała łapie deszcz 2023 obejmują wydatki na zakup urządzeń, przyłączy i akcesoriów oraz niezbędne prace instalacyjne.
l  Dotacji nie podlegają koszty związane z uzyskaniem pozwoleń oraz wykonania niezbędnej dokumentacji. 
l  Dofinansowaniu nie podlegają prace zakończone przed podpisaniem umowy dotacyjnej.


Program “Bielsko-Biała łapie deszcz 2023” - niezbędne dokumenty


Wzory wniosków dla poszczególnych grup beneficjentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Ponadto :
1.      Osoby prawne, fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się o dofinansowanie do deszczówki Bielsko-Biała  na zbiornik retencyjny powinni dołączyć:
a.      kosztorys zakupu materiału i montażu instalacji;
b.      kserokopię potwierdzenia przyjęcia przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (dot. zbiornika podziemnego o poj. do 10 m3);
c.       kserokopię pozwolenia na budowę obejmującego podziemny zbiornik retencyjny powyżej 10 m3.
2.      Osoby ubiegające się o dotacje na instalację zbiornika retencyjnego na terenie ogródka działkowego składają wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym ich prawo do działki.

Dokumenty można złożyć na trzy sposoby:

l  osobiście na stanowisku nr 3 w:
 Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
l  wysłać pocztą na powyższy adres;
l  przesłać drogą elektroniczną - warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego.


Dofinansowanie do deszczówki Bielsko-Biała 2023 - rozliczenie


Aby otrzymać zwrot kosztów, po zakończonej inwestycji należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii :
l  oryginał faktury/rachunku dokumentujący wydatki poniesione na jego realizację;
l  dowody wpłat;
l  wydrukowane co najmniej 3 zdjęcia dokumentujące etapy realizacji zadania.

Ponadto, w przypadku instalacji podziemnych i naziemnych zbiorników oraz adaptacji szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, niezbędny będzie protokół odbioru sporządzony przez wyznaczonego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w terminie 30 dni od przedłożenia faktury/rachunku.

 
Bielsko-Biała łapie deszcz 


Jak zaznaczyliśmy na początku, program władz miasta jest ciekawym przedsięwzięciem, które znacznie rozszerza liczbę beneficjentów. Mogą z niego bowiem skorzystać także osoby prawne i działkowicze. Dla nich dofinansowanie jest szansą na wykorzystanie potencjału zbiorników i wprowadzenie oszczędnego systemu gospodarowania wodą.


Dom i Woda doradzi

Jesteśmy gotowi do wszelkiej pomocy. Potrzebujesz porady w sprawie rodzaju zbiornika, jego pojemności? Poszukujesz sprawnych instalatorów? Skontaktuj się z nami.
Zadbamy tez o odpowiednie dokumenty, które są potrzebne do sprawnego rozliczenia dotacji.

Bezpłatnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Obliczmy również najlepszą dla Ciebie wielkość zbiorników pod kątem:
l  nieruchomości,
l  powierzchni odbioru wody deszczowej,
l  intensywności opadów w rejonie,
l  rodzaju gruntu na nieruchomości.


 

Galeria

Pozostałe wpisy