5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022 r

Opublikowano dnia 12-10-2021

Dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022 - Złap deszcz z Urzędem Miasta

Po sukcesie tegorocznej, pierwszej edycji programu ekologicznego wspierającego zakup zbiorników na wodę deszczową, władze miasta zdecydowały się na nowelizację pierwotnej uchwały. Rozszerzyli grupę beneficjentów. Zobacz, kto może skorzystać z dofinansowania do deszczówki Kalisz 2022 i jakie musi spełnić warunki.  

Dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022 - cele

Bezzwrotna dotacja przyznawana jest na zakup i montaż naziemnych i podziemnych zbiorników na wodę opadową i roztopową w celu jej ponownego wykorzystania.  
Podstawą udzielania wsparcia finansowego jest UCHWAŁA NR XXXVII/548/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Przewiduje ona dofinansowanie do deszczówki Kalisz do 2024 r. To niezwykle dobra wiadomość dla kaliszan, gdyż większość programów tego typu w Polsce realizowana jest jednorocznie, a o ich przedłużeniu mieszkańcy dowiadują się tuż przed wznowieniem.
Długookresowy program jest ukłonem w stronę właścicieli nieruchomości,  którzy dopiero rozpoczynają budowę. Oni mają jeszcze 3 lata na staranie się o wsparcie.  

Dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022 - beneficjenci


Z dotacji mogą skorzystać:

osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne,
przedsiębiorcy;
jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Na mocy UCHWAŁY NR XLIII/607/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania o dofinansownie do deszczówki Kalisz 2022 ubiegać się mogą także właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, zatem działkowicze.

To doskonała wiadomość dla sporej grupy beneficjentów, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z rządowych środków w programie Moja Woda 2.0.

Wysokość dofinansowania do deszczówki Kalisz 2022


Beneficjenci mogą otrzymać zwrot nawet 100% kosztów kwalifikowanych, co jest także wyróżnikiem wśród tego typu programów w Polsce.
Urząd wprowadził limit wysokości kwotowej. Wynosi on:
500,00 złotych dla nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności 100-500 l;
1.000,00 złotych dla nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów;
2.000,00 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych o pojemności min. 1000 litrów.

Z pewnością kwoty będą wsparciem dla działkowców i właścicieli nieruchomości, którzy decydują się na te ekologiczne rozwiązania.  


Dla nich w Dom i Woda mamy szereg produktów do wyboru, a w tym:

zbiorniki naziemne o pojemności 250 l
zbiorniki naziemne o pojemności 300 l
zbiorniki naziemne o pojemności 500 l
zbiorniki naziemne o pojemności 1000 l
podziemne zbiorniki o pojemności dopasowanej do różnych warunków glebowych i ilości osób w gospodarstwie.

UWAGA: Dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022 dotyczy tylko wydatków poniesionych po podpisaniu umowy z Urzędem Miasta.  

Dotacja obejmuje zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową.
Natomiast nie można zaliczyć do niej kosztów:

opracowania dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania;

remontu istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności;

zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym.


Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022

Wzór dokumentu dostępny jest na na stronie Urzędu Miasta oraz stanowi załącznik do Uchwały z 26 marca 2021.

Należy do niego dołączyć:
pisemną zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości - jeśli beneficjent nie jest jedynym;
pisemną zgodę właściciela nieruchomości, jeśli o dotację ubiegają się osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy wynajmujące daną powierzchnię .
Wspólnoty mieszkaniowe powinny wskazać pełnomocnika, który w ich imieniu będzie starał się o dofinansowanie do deszczówki Kalisz 2022. Należy przedłożyć także:
uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy - podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;
zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, wyrażoną w formie uchwały oraz upoważnienie właścicieli dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej do złożenia wniosku.
Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w ramach pomocy de minimis i zobligowani są do przedłożenia wszystkich dokumentów z tego wynikających.

Termin i miejsce składania dokumentacji

Uchwała przewiduje wsparcie do 30 czerwca 2024 r. Co roku wnioski na dofinansowanie do deszczówki Kalisz można składać od 01 lutego do 31 marca:
osobiście Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza;
drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Kalisza (Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz).
Rozliczenie dotacji
Dokładne terminy wyznaczone zostaną w Umowie dotacyjnej. Do wniosku o rozliczenie dofinansowania do deszczówki Kalisz 2022 należy dołączyć faktury dokumentujące zakup i koszty montażu inwestycji.
Prezydent Miasta ma prawo do przeprowadzenia kontroli inwestycji na etapie przyznawania i realizowania dotacji, a także pod kątem jej trwałości.  

W Dom i Woda czekamy z pomocą

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalisza i myślisz o zbiorniku naziemnym lub podziemnym jako ekologicznym rozwiązaniu dla Twojej nieruchomości, skontaktuj się z nami już teraz. Bezpłatnie wskażemy Ci kilka opcji najlepszych dla Ciebie i Twojej nieruchomości, dzięki którym zadbasz o środowisko i stan Twojego portfela.


Galeria

Pozostałe wpisy