5,0 Opinie w Google opinie z Google

Dofinansowanie do deszczówki Zielonka 2023 - złóż wniosek i zyskaj do 3500 zł dotacji.

Opublikowano dnia 24-03-2022
Aktualizacja informacji na rok 2023

Już po raz kolejny Urząd Miasta uruchamia swój program dofinansowania do budowy zbiorników retencyjnych Zielonka 2023. Zobacz, jakie wymogi stawia.

Jeśli jesteś mieszkańcem miasta i interesuje Cię dofinansowanie do deszczówki Zielonka 2023, właśnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje.


Beneficjenci

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Zielonka 2023 mogą składać jedynie mieszkańcy i podmioty gospodarcze zameldowani i zarejestrowani w granicach miasta. Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której przewidziana jest inwestycja. W przypadku najmu powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania lokalem i działką, na której się znajduje. Program obejmuje:
 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • przedsiębiorców
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi

Cel dotacji do małej retencji Zielonka 2023

Program obejmuje znaczny zakres inwestycji. Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Zielonka 2023 można składać na zakup i instalację:
 • naziemnych i podziemnych zbiorników na wodę opadową o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1m³
 • oczek wodnych
 • ogrodów deszczowych
 • przewodów doprowadzających i odprowadzających wody opadowe, jeśli stanowić one będą część mikroinstalacji wodnej znajdującej się w granicach nieruchomości;
 • skrzynek i tuneli rozsączających

UWAGA:
W przypadku naziemnych i podziemnych zbiorników na wodę deszczową władze miasta wprowadziły dodatkowe i istotne zastrzeżenie. Pojemność zbiorników nie może być mniejsza niż 500 litrów. W takiej sytuacji należy zakupić zestaw do małej retencji składający się co najmniej z dwóch pojemników, które razem zgromadzą 1 m³ deszczówki, czego wymaga uchwała.  

Wysokość dofinansowania do deszczówki Zielonka 2023 - kwota
W ramach tegorocznej edycji programu beneficjenci mogą otrzymać zwrot 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3500,00 zł.
Kwota dofinansowania do deszczówki Zielonka 2022 może zostać przekazana tylko raz oraz pod warunkiem braku tzw. podwójnego finansowania, czyli pozyskania na tę samą inwestycję środków z innych funduszy poza prywatnymi.  

W koszty kwalifikowane wlicza:
 • zakup wszystkich elementów małej retencji
 • ich montaż

UWAGA:
Rozliczane są jedynie wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej.


Kosztami kwalifikowanymi dofinansowania do deszczówki Zielonka 2022 nie są natomiast:
 • uzyskanie pozwoleń na budowę, co ma miejsce np. w przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę;
 • wydatki na infrastrukturę techniczną;
 • sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i przeprowadzania inwestycji oraz użytkowania systemu.

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki Zielonka 2023 - co, jak i gdzie złożyć?

Wśród dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji na montaż systemów małej retencji Zielonka 2023 znajdują się:
 • wniosek zgodnie ze wzorem opracowanym przez UM Zielonka i dostępnym na stronie urzędu
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji, jeśli beneficjent nie posiada wyłącznego prawa do dysponowania nieruchomością
 • pisemne pełnomocnictwo, jeśli osoba wnioskująca występuje w imieniu bezpośredniego beneficjenta
 • kopie pozwoleń/zezwoleń na budowę, jeśli takie jest wymagane
 • oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia/zezwolenia na budowę
 • wszelkie konieczne oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w przypadku przedsiębiorców
 • klauzulę informacyjną
Wzory wszystkich dokumentów dostępne są na stronie Urzędu Miasta Zielonka oraz są częścią Uchwały Nr XXVI/248/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego „Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania” , na podstawie której udzielana jest dotacja na budowę systemów małej retencji Zielonka 2023.  
Wnioski przyjmowane są od 1 lutego do 30 kwietnia 2023. Można je składać na 3 sposoby:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
 • pocztą lub kurierem na podany wyżej adres
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
Uwaga: Dokumenty złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane ze względu na niedopełnienie warunków.

Realizacja i rozliczenie dofinansowania do deszczówki Zielonka 2023

Jeśli podpisanie umowy dotacyjnej nastąpi przed 15 sierpnia 2023 r., inwestycję należy zakończyć do 31 października 2023 r. W przypadku zakończenia formalności po 15 sierpnia, termin realizacji przesuwa się na 15 listopada.
Po zakończeniu prac beneficjenci muszą złożyć do UM Zielonka wniosek o rozliczenie dotacji na instalację systemów małej retencji Zielonka 2023 i wypłatę funduszy. Mają na to 14 dni, jednak nie później niż do 15 listopada. Do wniosku należy dołączyć :
 • faktury na zakup i montaż systemu wraz z dowodami wpłaty
 • minimum 5 zdjęć dokumentujących wszystkie etapy prac
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rozliczenie dotacji, Urząd Miasta Zielona w ciągu 14 dni wypłaci środki przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 
W naszym sklepie posiadamy szereg rozwiązań spełniających wymogi dofinansowania do deszczówki Zielonka 2023. Znajdziesz u nas m.in. certyfikowane:
Jednak nie jesteśmy jedynie sklepem. Nasz doradcy to wykwalifikowany zespół, który doradzi właściwe rozwiązanie. To istotne zwłaszcza w przypadku tuneli, skrzynek i podziemnych zbiorników na wodę opadową. Należy tu wziąć pod uwagę nie tylko wymogi regulaminu, ale także m.in.:
 • rodzaj gruntu
 • wielkość średniego rocznego opadu w regionie Zielonki
 • wysokość wód gruntowych
 • ilość osób w gospodarstwie domowym
 • powierzchnię dachu, z którego zbierana będzie deszczówka
Współpracujemy również z profesjonalnymi firmami montażowymi, do których przekazujemy kontakt po zakupie produktów w naszym sklepie. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że system zostanie zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta. To gwarantuje jego prawidłowe działanie, utrzymanie gwarancji oraz satysfakcję.
Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz nie tylko profesjonalnego wyrobu, ale także wiedzy i specjalisty, który Ci ją przekaże.
 

Galeria

Pozostałe wpisy