5,0 Opinie w Google opinie z Google

50 mln złotych dofinansowań dla rodzinnych ogrodów działkowych - sprawdź warunki, cele i możliwości.

Opublikowano dnia 06-07-2022

Z końcem maja ruszył rządowy program „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Jego celem jest poprawa stanu zieleni i dofinansowanie ekologicznych rozwiązań w Rodzinnych Ogródkach Działkowych zlokalizowanych na terenach miejskich. Łączna pula środków wynosi 47 mln złotych. Jedno stowarzyszenie może uzyskać od 10 000 do nawet 100 000 zł wsparcia.

Dzisiaj przybliżamy ogólne warunki dofinansowania dla rodzinnych ogródków działkowych w miastach. 

Forma dofinansowania dla ROD

Program organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Są to granty przyznawane w wyniku konkursów przeprowadzanych w etapach miesięcznych - od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Program dofinansowania dla rodzinnych ogrodów działkowych będzie realizowany do momentu wpłynięcia wniosków na łączną sumę 130% przeznaczonej na to puli. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla rodzinnych ogródków działkowych?

Rządowa inicjatywa skierowana jest dla stowarzyszeń ogrodowych. Wnioski na dofinansowanie dla rodzinnych ogródków działkowych mogą składać tylko podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z tego zapisu wynika jedno, ważne ograniczenie.

Dofinansowanie dla ogródków działkowych w miastach nie jest udzielane prywatnym osobom - właścicielom poszczególnych posesji. Wszelkie inwestycje prowadzone na indywidualnych działkach muszą zostać ujęte w ogólnym planie składanym przez stowarzyszenie rodzinnych ogródków działkowych. 

Jakie inwestycje objęte są grantem dla rodzinnych ogrodów działkowych?

Lista ta jest niezwykle rozbudowana. Zawiera wszelkie działania, które zmierzają do poprawy stanu zieleni na terenie rodzinnego ogródka działkowego.

Podstawowe inwestycje objęte dofinansowaniem dla działkowców wchodzą to m.in.:

l  tworzenie, uzupełnienie i odnowienie zieleni;

l  nasadzenia roślin miododajnych;

l  usunięcie roślin szkodliwych lub niebezpiecznych np. barszcz sosnowskiego;

l  nasadzenie gatunków roślinności odstraszających komary i kleszcze;

l  powiększenie powierzchni ogródka działkowego o sąsiadujące tereny;

l  zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej np. poprzez usunięcie utwardzeń;

l  tworzenie zielonych dachów;

l  powiększenie lub stworzenie zielonych ścian;

l  opracowanie i prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych ROD;

l  przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczących zielonej infrastruktury.

Te działania objęte są najwyższym stopniem finansowania.

Dofinansowanie do rodzinnych ogrodów działkowych przewiduje najwyższe wsparcie też dla inwestycji w postaci podziemnych lub naziemnych zbiorników deszczowych, które przyczyniają się do znacznej poprawy stanu ekologicznego terenów zielonych. Minimalizują straty wody opadowe, pozwalają na jej ponowne wykorzystanie lub bezpośredni odpływ do gruntu. Dzięki temu poprawiają lokalną gospodarkę wodną. Nic dziwnego więc, że znajdują się na liście podstawowych działań objętych dotacją dla działkowców. 

Ta długa lista działań uzupełniona jest o dodatkowe inwestycje. Dla nich dofinansowanie dla rodzinnych ogrodów działkowych wynosi do 30% finalnej wysokości grantu. Wśród takich działań znalazły się m.in.

l  zagospodarowanie nieużytków;

l  wymiana pokryć dachowych z eternitu;

l  zakładanie placów zabaw dla dzieci;

l  budowa wiat na imprezy plenerowe;

l  budowa hydroforni;

l  modernizacja studni głębinowych;

l  budowa lub modernizacja ogólnoogrodowej sieci elektrycznej;

l  modernizacja instalacji grzewczych;

l  budowa miejsc postojowych dla rowerów;

l  budowa parkingów samochodowych dla właścicieli ogródków;

l  zakładanie siłowni plenerowych;

l  remonty świetlic, budynków wspólnych, siedziby zarządu;

l  budowa ogrodzeń chroniących przed dziką zwierzyną;

l  budowa lub remont ścieżek i ciągów komunikacyjnych poprzez zastosowanie elementów biologicznie czynnych np. kratki drogowo-parkingowe.

Na tej liście znalazła się także przydomowa oczyszczalnia ścieków. To ekologiczne rozwiązanie nie tylko działa w służbie ochrony środowiska. Jest też niezwykle komfortowe i znacznie funkcjonalniejsze niż tradycyjne szambo. Mimo że biologiczna oczyszczalnia ścieków jest droższą inwestycją, stopa zwrotu jest znacznie szybsza ze względu na niewielkie koszty użytkowania. Zalet tego rozwiązania dla ogródków działkowych nie da się przecenić.

Co ważne - jedno stowarzyszenie ogrodowe może składać więcej niż jeden wniosek na przystanie grantu dla działkowców. To ogromne ułatwienie i szansa dla wielu ROD na modernizację i poprawę ekologicznej strony.

Jaka jest wysokość dofinansowania dla działkowiczów?

Stowarzyszenie może uzyskać od 10 000 do 100 000 zł wsparcia finansowego. Ostateczna kwota zależna jest m.in. od ilości ogródków działkowych w ramach ROD. Na jedną działkę przypada 250 zł.

Jak zatem wyliczyć wysokość dofinansowania dla ROD?

Jeśli zrzesza ono 200 ogródków, wówczas liczbę tę należy pomnożyć o 250 zł:

200 x 250,00 zł = 50 000 zł

Ważnym ograniczeniem jest VAT. Kwota podatku nie jest kosztem kwalifikowanym. Wysokość dofinansowania dla ogródków działkowych liczy się od kwoty netto.

Ponadto, istotny jest także zapis o rozdziale wysokości dotacji:

l  70% musi pokrywać działania podstawowe zmierzające do poprawy stanu zieleni;

l  max. 30% przeznaczonych może być na działania dodatkowe;

l  max. 10% kwoty dofinansowania może być przeznaczone na wydatki pośrednie np. wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację inwestycji objętej grantem;

l  max. 10% dofinansowania może pokrywać wydatki na przygotowanie dokumentacji.

Uwaga!

Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku  (a nie od momentu podpisania umowy na dysponowanie grantem) do 31.08.2023. Jednak z zaznaczeniem, że realizacja nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od złożenia wniosku.

Jakie dokumenty należy złożyć, by ubiegać się o dotacje?

Wzór wniosku można pobrać m.in. z oficjalnej strony ARiMR

W sekcji C w/w dokumentu wymagane jest uzasadnienie inwestycji i jej wpływ na poprawę stanu zieleni.

Wniosek na dofinansowanie dla rodzinnych ogródków działkowych zawiera też dość długą listę dokumentów, które należy do niego dołączyć.

l  Harmonogram realizacji projektu

l  Budżet

l  Odpis z KRS

l  Aktualny prawny statut zgodny ze stanem faktycznym (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

l  Dokumenty potwierdzające, że osoby występujące z wnioskiem w imieniu stowarzyszenia ogrodowego są uprawnione do reprezentacji

l  Pełnomocnictwa – w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy

l  Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu objętego inwestycją

l  Decyzje administracyjne, w tym decyzje uzgadniające warunki rekultywacji lub decyzje ustalającej plan remediacji lub pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).

l  Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania gruntami i budynkami związanymi z planowanymi inwestycjami wraz z wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, pozwoleniami administracyjnymi na wnioskowane zadania.

l  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli w związku z realizacją projektu wymagane jest uzyskanie takiej decyzji.

l  Wniosek o przyznanie grantu na nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do wniosku o przyznanie grantu.

l  Umowa bądź porozumienie, informujące o objęciu wnioskiem o przyznanie grantu każdego z wymienionych we wniosku ROD, w tym informujące o wyborze ROD wiodącego – w przypadku wniosku składanego wspólnie przez dwa lub kilka ROD.

Gdzie i jak składać wnioski na przyznanie grantu dla stowarzyszenia ogrodowego?

Konkurs prowadzony jest w etapach miesięcznych. Wnioski należy składać do właściwego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Można to zrobić:

l  osobiście;

l  rejestrowaną przesyłką pocztową (listem poleconym lub kurierem);

l  za pośrednictwem platformy ePUAP.

Rozliczenie grantu:

l  60% przyznanej kwoty przelewana jest w postaci zaliczki;

l  druga i kolejne transze trafiają do beneficjentów po wykorzystaniu przez niego min. 60% wysokości wcześniejszej kwoty.

Ekologiczne rozwiązania dla ogrodów działkowych w Dom i Woda

W naszym sklepie znajdziesz produkty idealnie wpisujące się w rządowy program grantów dla ROD. Posiadamy szeroki wachlarz:

l  podziemnych zbiorników na wodę deszczową;

l  naziemnych zbiorników na deszczówkę;

l  studni chłonnych;

l  przydomowych oczyszczalni ścieków;

l  kratek drogowo-parkingowych.

Znajdziesz tu jedynie certyfikowane produkty o doskonałej jakości i przystosowane do intensywnego użytkowania.

Jednak nie jesteśmy jedynie sklepem. Prowadzimy szeroko zakrojone doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań. Nasi specjaliści przeanalizują potrzeby Waszych ogródków działkowych pod kątem lokalizacji i potrzeb właścicieli posesji. Analizę wraz z propozycją produktów otrzymacie od nas gratis. 

Ponadto, współpracujemy z profesjonalnymi instalatorami na terenie całego kraju. Dzięki temu będziecie pewni, że montaż przebiegnie zgodnie z zaleceniami producentów, co gwarantuje prawidłowe i długie funkcjonowanie systemów. 

 

 

 


Galeria

Pozostałe wpisy