5,0 Opinie w Google opinie z Google

ZbieraMY deszczówkę, ZazieleniaMY- dotacje Łódź 2023

Opublikowano dnia 01-03-2023

Dofinansowanie deszczówki Łódź 2023 - nowa edycja programu „ZbieraMy deszczówkę” oraz edycja programu ZazieleniaMY

Właściciele i współwłaściciele nieruchomości zlokalizowanych w granicach miasta Łodzi mają szansę skorzystać z dotacji na zakup i instalację systemów małej retencji. Można uzyskać do 10 000 zł wsparcia. Ci, dla których liczy się zielone otoczenie, mogą także liczyć na wsparcie finansowe nasadzeń na prywatnych i firmowych posesjach. Maksymalna kwota dotacji to nawet 20 000 zł. Pracownicy urzędu miasta czekają na wnioski do 23 marca 2023.

Jeśli jesteś mieszkańcem Łodzi, prowadzisz działalność we własnej nieruchomości, jesteś reprezentantem wspólnoty mieszkaniowej, to właśnie dla Ciebie zebraliśmy najważniejsze wytyczne dla potencjalnych beneficjentów programu ZbieraMy deszczówkę Łódź 2023.

Beneficjenci — kto może ubiegać się o dofinansowanie do deszczówki Łódź 2023 oraz na nasadzenie drzew ZazieleniaMY 2023?

Program Urzędu Miasta Łódź skierowany jest do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.

Wnioski na dofinansowanie deszczówki Łódź 2023 oraz do realizacji programu ZazieleniaMY 2023 mogą składać:

l  osoby fizyczne;
l  osoby prawne;
l  wspólnoty mieszkaniowe;
l  przedsiębiorcy;
l  jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

UWAGA: Nieruchomość musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta.

Cele dotacji — na co przyznawane są środki finansowe z programu ZbieraMy deszczówkę Łódź 2023

Podobnie jak beneficjenci tak i zakres rzeczowy wsparcia finansowego jest obszerny. Urząd przeznaczył środki na:
l  zbiorniki na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny;
l  systemy bioretencji;
l  nawierzchnie przepuszczalne np. kratki drogowo-parkingowe;
l  systemy nawadniania z wykorzystaniem zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.


Kwota dofinansowania deszczówki Łódź 2023

Łodzianie mogą otrzymać 80% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalny limit kwotowy dotacji na przeprowadzenie inwestycji na jednej nieruchomości to 10 000 zł. 
Jest to kwota, która wystarczy na dofinansowanie nawet wysokojakościowych, podziemnych systemów małej retencji. Koszt zbiornika np. Water Garden o pojemności 4000l wynosi ok. 6000 zł. Wraz z kosztem instalacji zapewni to optymalne wykorzystanie kwoty dofinansowania deszczówki Łódź 2023. 

Kosztami kwalifikacyjnymi jest zakup systemów wraz z elementami przyłączeniowymi oraz wykonanie instalacji.
Nie udzielane jest wsparcie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, a także na instalacje niespełniające warunku ekologicznego określonego w Regulaminie programu ZbieraMy deszczówkę, dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 

Urząd przewidział także zakaz podwójnego finansowania, czyli dana inwestycja nie może być dotowana z innych programów wsparcia.

Jak, gdzie i kiedy składać wnioski na dofinansowanie do deszczówki Łódź 2023


Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w BIP UM Łodzi.
Nabór ruszył 13 lutego i trwać będzie do 23 marca 2023 r. Mieszkańcy mają więc nieco czasu na przygotowanie dokumentacji.

Kompletny wniosek należy złożyć

l  drogą elektroniczną (skan lub wersja edytowalna) na adres: lckm@uml.lodz.pl (maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB)
l  osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Nie warto czekać do ostatniej chwili. Za dzień złożenia uznaje się datę wpłynięcia wniosku do urzędu.

Sposób rozliczenia wniosku

Po pozytywnym rozpatrzeniu przyszły beneficjent zostanie wezwany na podpisanie umowy dotacyjnej. Następnie ma 60 dni na realizację i rozliczenie zadania. Jeśli umowa zostanie podpisana po 1 października 2023, zakończenie prac musi nastąpić do 30 listopada 2023 r.

Dotacja przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów. Po zakończeniu inwestycji beneficjent musi złożyć osobny wniosek o rozliczenie.

Należy do niego dołączyć:

l  fakturę lub rachunek wystawiony tytułem zakupu usług montażu, zawierającym poszczególne koszty osobno dla każdego zadania i/lub fakturą, lub rachunkiem wystawionym tytułem zakupu towarów dla wykonania zadania,
l  dokumentację fotograficzną wykonaną w trakcie i po realizacji zadania,
l  oświadczenie beneficjenta o upoważnieniu Miasta Łodzi do korzystania z dokumentacji fotograficznej w celu rozliczenia zadania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rozliczenie dotacji UMŁ przeleje na konto beneficjenta ustaloną kwotę w terminie nie późniejszym niż 30 dni.Decydując się na instalację zbiornika na deszczówkę, możesz też skorzystać z drugiego programu, jakim jest program nasadzeń ZazieleniaMY 2023 również finansowany z Środków Urzędu Miasta Łódź.


Skorzystaj z programu ZazieleniaMY Łódź 2023

Program skierowany jest do tej samej grupy beneficjentów, co opisywane wcześniej dofinansowanie do deszczówki Łódź 2023. Można skorzystać z obu przedsięwzięć, lub wybrać jedno z nich.

W ramach tego przedsięwzięcia Urząd Miasta Łodzi udziela wsparcia finansowego na:

l  nasadzenia roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny);
l  założenie trawników i/lub łąk kwietnych.

Warunkiem bezwzględnym jest lokalizacja nieruchomości na obszarze rewitalizacji objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Kwota dofinansowania nasadzeń Łódź 2023 i koszty kwalifikowane

Urząd oferuje zwrot 80% kosztów kwalifikowanych. Limit kwotowy również jest spory. Maksymalna wartość wsparcia, jaką może uzyskać beneficjent to 20 000,00 zł brutto.

Dotacja ZazieleniaMy Łódź 2023 obejmuje takie działania jak:

l  zakup materiałów do nasadzeń wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste); minimalny obwód pnia sadzonek drzew mierzony na wysokości 100 cm powinien wynosić 16 cm;
l  wymianę gleby na żyzną;
l  wykonanie systemu napowietrzającego – dotyczy drzew;
l  wykonanie stabilizacji (paliki i/lub podziemny system stabilizujący) – dotyczy drzew;
l  ułożenie agrowłókniny;
l  ściółkowanie przekompostowanymi zrębkami lub korą;
l  założenie trawników i/lub łąk kwietnych;
l  zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni;
l  zabiegi zabezpieczające istniejący drzewostan, w tym założenie wiązań i podpór;

l  korowanie.


Koszty kwalifikowane NIE obejmują:

l  opracowania dokumentacji;

l  wykonania usług geodezyjnych;

l  uporządkowania terenu, w tym wywiezienie materiału powstałego w wyniku przeprowadzonych prac;

l  budowy i montażu ogrodzenia;

l  budowy lub modernizacji istniejących ścieżek/alejek;

l  zakupu i montażu obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282);

l  zakupu i montażu systemów nawadniania i oświetlenia;

l  urządzenia miejsc do rekreacji lub aktywności fizycznej (plac zabaw, siłownia plenerowa);

l  budowy tężni solankowych;

l  założenia monitoringu.


Ponadto urząd wyznaczył kilka dodatkowych obostrzeń udzielania dofinansowania nasadzeń na terenach prywatnych Łódź 2023.

l  Przy inwestycji nie mogą zostać wycięte drzewa w dobrym lub średnim stanie zdrowotnym.

l  Wprowadzono zakaz podwójnego finansowania, czyli beneficjent nie może wziąć dotacji na ten sam cel z innych źródeł poza prywatnym.

l  Zwracane są tylko wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacyjnej.


Sposób składania dokumentów

Obowiązujący wzór wniosku wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi.

Nabór przebiega podobnie, jak w przypadku dofinansowania do deszczówki 2023. Wnioski przyjmowane są do 23 marca br. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi.


Dokumenty należy złożyć:

l  drogą elektroniczną (skan lub wersja edytowalna) na adres: lckm@uml.lodz.pl (maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB)

l  osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).


Kolejne kroki i rozliczenie

Dalsza procedura również jest podobna. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, beneficjent podpisuje umowę dotacyjną, w której określone są warunki realizacji. Termin zakończenia inwestycji to 60 dni od momentu podpisania dokumentu jednak nie dłuższy niż do 30 listopada 2023 r.


Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji wraz z:

l  fakturą lub rachunkiem wystawionym tytułem zakupu usług, zawierającym poszczególne koszty osobno dla każdego zadania i/lub fakturą lub rachunkiem wystawionym tytułem zakupu towarów dla wykonania zadania,

l  dokumentacją fotograficzną wykonaną w trakcie i po realizacji zadania,

l  oświadczeniem beneficjenta o upoważnieniu Miasta Łodzi do korzystania z dokumentacji fotograficznej w celu rozliczenia zadania.


Pomoc od Dom i Woda

W naszym sklepie znajdziesz szereg ekologicznych rozwiązań do domu i ogrodu. Różnej wielkości naziemne zbiorniki na wodę deszczową oraz podziemne zbiorniki na deszczówkę pozwolą Ci dopasować rozwiązania do Twoich potrzeb.

Nie jesteśmy tylko sklepem. Zapewniamy też bezpłatne doradztwo w zakresie doboru właściwych rozwiązań uwzględniających m.in. stopień zabudowania działki, powierzchnię dachu, rodzaje gruntów, potrzeby gospodarstwa i jego mieszkańców.

Jeśli nie masz czas na wypełnianie wniosku, zrobimy to za Ciebie. 

Przekażemy Ci też namiary na profesjonalnym montażystów z terenu Łodzi. Będziesz miał pewność, że instalacja przebiegła zgodnie z zaleceniami producenta, co jest niezbędne do utrzymania gwarancji systemu.

Zapraszamy do kontaktu. Czekamy, by Ci doradzić.

 


Galeria

Pozostałe wpisy