5,0 Opinie w Google opinie z Google

Ruszył program Deszczówka dla obiektów - woj. Wielkopolskie.

Opublikowano dnia 12-01-2022
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie do systemów małej retencji instalowanych na nieruchomościach należących do gmin województwa. Każda jednostka może otrzymać nawet do 100 000 zł wsparcia finansowego. W budżecie wojewódzkim zarezerwowano na ten cel 950 000 zł. Trzeba się jednak spieszyć, gdyż formalności jest dużo, a wnioski przyjmowane są do 31 marca 2022 r. 


Program Deszczówka 2022 r. w woj. wielkopolskim — beneficjenci 

Dofinansowanie do deszczówki 2022 r. zakłada wsparcie finansowe w instalacji systemów małej retencji z gminnych obiektów o charakterze:  
 • edukacyjnym
 • kulturowym
 • zdrowotnym
 • sportowym
 • przeciwpożarowym
 • pomocy społecznej
 
 
Każda gmina w ciągu roku może złożyć 2 wnioski - każdy na inną inwestycję. Przekroczenie tej liczby może skutkować odmową wsparcia. 

 

Deszczówka 2022 w województwie wielkopolskim - cel programu 

Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4405/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. inicjatywa ma na celu redukcję skutków suszy, która w sposób szczególny dotyka ten region Polski. Program zakłada zatem montaż podziemnych lub naziemnych zbiorników na wodę opadową wraz z systemem jej zbierania z dachów oraz z urządzeniami do ponownego wykorzystania.  
Wnioski rozpatrywane są w systemie punktacyjnym, a wielkość zainstalowanych zbiorników ma tu kluczowe znaczenie. 
 
Przewidziana punktacja wg ilości wody możliwej do magazynowania w ciągu roku wygląda następująco: 

do 100 m³ – 5 pkt,  
powyżej 100, do 300 m³ – 7 pkt,  
powyżej 300 m³ – 10 pkt 
Zatem im większy zbiornik, tym lepiej oceniany. 
 
Istotnym elementem jest także konieczność zakupu i montażu nowych systemów. Program nie obejmuje kosztów poniesionych na instalację urządzeń używanych lub renowację istniejących.  
 
 
Wysokość dofinansowania do deszczówki dla gmin w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Deszczówka 2022 
 
Dotacja pokryć może do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł. Kwotę dotacji należy podać w pełnych złotych. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony. 
 
Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego musi wynieść nie  mniej niż 20%. Jednocześnie wysokość tych środków powinna być zabezpieczona w budżecie gminy na dzień składania wniosku. 
 

Do kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie do deszczówki dla gmin w Wielkopolsce wlicza się: 
 
 • zakup nowych przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien 
 
 • zakup nowego zamkniętego, szczelnego zbiornika naziemnego lub podziemnego magazynującego wodę 
 
 • wykonanie usług budowlanych
 
 • zakup materiałów budowlanych
 
 • wykonanie nowych systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami
 
 • zakup materiałów do wykonania systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami
 
 • zakup innych uzasadnionych materiałów, towarów oraz wykonanie innych uzasadnionych usług bezpośrednio związanych z realizacją zadania
 
 
Dotacja NIE OBEJMUJE natomiast m.in.: uzyskania zgód i pozwoleń, nadzoru budowlanego, czy wykonania przyłącza wodnego.  
 
UWAGA! Dofinansowanie do deszczówki 2022 w gminach w Wielkopolsce nie obejmuje wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej. 
 
 
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu Deszczówka 2022 
 
Szczegółowe informacje podane są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
Do wniosku na dofinansowanie w ramach programu Deszczówka 2022 w województwie wielkopolskim należy dołączyć: 
 
 
1. Kopię wypisu z uchwały budżetowej – numer i dzień podjęcia uchwały oraz fragment dotyczący przedmiotowego zadania ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku. 
 
3. Oświadczenie o podatku VAT, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku. 
 
 
Kosztorys zawierający następujące dane:  
 
 • nazwę zadania
 
 • miejsce realizacji zadania (miejscowość)
 
 • oznaczenie działki/ek
 
 • przedmiar robót 
 
 • wartość kosztorysową robót
 
 • tabelę elementów scalonych
 
 • datę sporządzenia oraz pieczątkę i podpis wójta/burmistrza/starosty. Kosztorys powinien zostać przygotowany przed dniem złożenia wniosku i obejmować wyłącznie koszty kwalifikowane
 
 
Kopie decyzji, pozwoleń, opinii organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją zadań, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem jego realizacji lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych. 
 
Projekt techniczny zadania (w tym zdjęcia nieruchomości, w obrębie której realizowane będą zadania, mapki poglądowe, szkice sytuacyjne lub rysunki charakterystyczne) – oryginał lub kopia. 
 
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia. 
 
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z urzędu gminy. 
 
Obowiązujące wzory dołączone są do stosownej Uchwały.  
 
Termin, forma i miejsce składania dokumentów na dofinansowanie w ramach programu Deszczówka 2022 
 
Nabór wniosków prowadzony jest do 31 marca 2022 o godz. 15:30. Liczy się data ich dostarczenia do jednostki Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnej za program, a nie data stempla pocztowego. Należy o tym szczególnie pamiętać.  
 
 
Składać je można na trzy sposoby: 
 
1. osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego: Poznań, al. Niepodległości 34 
 
2. wysłać kurierem na wskazany adres; 
 
3. wysłać pocztą.  
 
Dostarczone dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DESZCZÓWKA”. 
 
Termin realizacji i rozliczenia dotacji 
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie do deszczówki urząd gminy w Wielkopolsce podpisuje umowę dotacyjną i od tego momentu rozpoczyna realizację projektu.  
 
Inwestycja musi zostać zakończona do 30 listopada 2022 r., natomiast środki dotacji celowej muszą zostać wydatkowane i rozliczone do 14 grudnia br.  
 
 
 

W Dom i Woda dobierzemy dla Ciebie rozwiązanie

 
Świadczymy kompleksowe usługi. Napiszemy wniosek, doradzimy w wyborze zbiornika, sprzedajemy zbiorniki , polecimy Ci sprawdzone i rzetelne ekipy montażowe, z którymi współpracujemy od wielu lat.
 
 
W Dom i Woda przeanalizujemy za Ciebie wszystkie czynniki np.:
 • położenie nieruchomości
 • średni roczny opad w Twoim regionie
 • rodzaj gruntu
 • powierzchnia dachu, z którego będzie odprowadzana deszczówka.
 
Analiza jest bezpłatna. Na jej podstawie przedstawimy Ci rozwiązanie, które będzie odpowiadać wszystkim wymogom Twoim i programu Deszczówka 2022r.
Brakuje Ci czasu na żmudne ślęczenie nad dokumentami i wnioskiem o dofinansowanie w programie Deszczówka 2022r?
 
W Dom i Woda przygotujemy go za Ciebie. Nasz ekspert w tej dziedzinie stracił już zęby, wgryzając się w meandry regulaminów. Dzięki temu pomógł już tysiącom naszych klientów, pomoże także Tobie. 

W Dom i Woda wypełnimy za Ciebie wniosek
 
 
 
Kupując u nas zbiornik za darmo otrzymasz specjalistyczną specyfikację produktów, niezbędną do rozliczenia, dzięki temu masz pewność, że urzędnicy otrzymają kompletne i poprawne informacje, co skróci czas całej procedury i szybciej otrzymasz swoją dotację. Z doświadczenia wiemy, że brak specyfikacji powoduje dociekliwość urzędników i niestety wtedy czas wypłaty wydłuża się. 
 
 
W Dom i Woda znajdziesz odpowiednie produkty
 
Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań dopasowanych do różnych nieruchomości.
 
W Dom i Woda znajdziesz instalatorów
 
Naziemne zbiorniki na wodę deszczową nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Ich instalacji możesz dokonać samodzielnie. Sytuacja komplikuje się przy innych rozwiązaniach. 
Montaż podziemnych zbiorników na deszczówkę, studni chłonnych czy tuneli rozsączających wymaga już profesjonalnej ekipy.  Mamy takie w zanadrzu. 
W ciągu kilku lat działalności rozbudowaliśmy sieć współpracy z wykwalifikowanymi instalatorami.
 
Po zakupie w naszej firmie odpowiedniego dla Ciebie systemu do magazynowania deszczówki otrzymasz od nas kontakt do firmy z Twojego regionu, która wykona przyłącze profesjonalnie i zgodnie ze wskazówkami producenta. To da Ci pewność poprawnego działania systemu, utrzymania jego gwarancji oraz satysfakcji z inwestycji.
 

Jeśli zatem szukasz kompleksowej firmy, która pomoże Ci uzyskać dofinansowanie do deszczówki Deszczówka 2022, dobrze trafiłeś.
 
 
 
 
Za nabór wniosków, ich rozpatrzenie i realizację programu Deszczówka 2022 odpowiada: 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
al. Niepodległości 34 
 
61 - 714 Poznań 
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają natomiast: 
 
Karolina Kamińska 
 
tel. 61 626 65 11 
 
e-mail karolina.kaminska@umww.pl 
 
Aleksandra Jankowska 
 
tel. 61 626 65 18 
 
e-mail aleksandra.jankowska2@umww.pl 
 

Galeria

Pozostałe wpisy