5,0 Opinie w Google opinie z Google

Program Złap deszcz 2022, Wrocław

Opublikowano dnia 10-03-2021
Program Złap deszcz 2022  we Wrocławiu - przygotuj się na nową edycję progamu.
Już od 4 kwietnia będzie możliwość składania wniosków. Czekamy na szczegóły dofinansowania. Jedno jest pewne, liczy się termin wpłynięcia poprawnie wypełnionego wniosku.

Zobaczmy jak wyglądało to w tamtym roku...

Przeczytaj, jaki jest cel wrocławskiego programu dotacji na deszczówkę, ile możesz zyskać i jakie informacje musisz przedłożyć.

Inwestycje objęte programem Złap deszcz 2021
Podstawą prawną jest Uchwała nr XII/302/19 Rady Miasta Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r., zgodnie z którą miasto udziela wsparcia finansowego na:

l  stworzenie ogrodów deszczowych,

Kto może ubiegać się o dotacje na deszcówkę we Wrocławiu

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie retencji w gospodarstwach domowych, a tym samym poprawa ogólnego stanu gospodarki wodnej we Wrocławiu. Dlatego na środki w ramach programu Złap deszcz 2021 mogą liczyć mieszkańcy, którzy:
l  są zameldowani na terenie objętym granicami Wrocławia,
l  posiadają wyłączny  akt prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie tego miasta,
l  lub są jej współwłaścicielami.

AKTUALIZACJA I WAŻNA ZMIANA: W związku z licznymi zapytaniami i prośbami w latach poprzednich Urząd Miasta Wrocławia rozszerzył w tym roku listę beneficjentów. O dotacje w ramach programu Złap deszcz 20212mogą ubiegać się również spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszaniowe. To najistotniejsza zmiana w trzeciej już edycji przedsięwzięcia. 

Wysokość dotacji
Program przewiduje wsparcie finansowe w postaci 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych do kwoty nieprzekraczającej 5 000 zł.
W tym miejscu warto także określić wydatki, które podlegają zwrotowi. Są to:
l  zakup i montaż urządzeń, zbiorników i systemów małej retencji,
l  ich montaż
l  dodatkowe wydatki konieczne do przeprowadzenia instalacji np. wynajęcie koparki, gdy jest to niezbędne np. w przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę,
l  wydatki na modernizację istniejącego systemu retencji. 
Koszty kwalifikowane nie obejmują natomiast uzyskania dokumentacji i ewentualnych pozwoleń np. na budowę, które mogą okazać się niezbędne przy niektórych, większych inwestycjach. 
UWAGA: Dotacji nie podlega również zakup i wydatki na działania montażowe przeprowadzone przed podpisaniem umowy z Urzędem Miasta. Dlatego zalecamy cierpliwość. Tym bardziej, że na odpowiedź w sprawie rozpatrzenia wniosku beneficjent czeka najdłużej miesiąc.

AKTUALIZACJA dla programu Złap deszcz 2022: Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000 zł. Wartość dotacji dla osób fizycznych pozostaje bez zmian.

Program Złap deszcz 2022 w 5 krokach
Co zatem należy zrobić, aby uzyskać wsparcie? Poniżej zebraliśmy wszystko w 5 krokach.

Krok 1
Wypełnienie wniosku wraz ze stosownymi załącznikami oraz złożenie ich w wyznaczonym miejscu. W ubiegłych latach można było to zrobić na dwa sposoby:
l  osobiście w sekretariacie
Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 ul. Świdnicka 53, Wrocław,
 pok. 106
l  drogą pocztową na adres:              
Biuro Wody i Energii,
Urząd Miejski Wrocławia,
 ul. Świdnicka      53;
 50-030 Wrocław.
W tym roku - ze względu na panujące ograniczenia - jeszcze nie mamy informacji, czy forma ulegnie zmianie. Monitorujemy ogłoszenia i będziemy uaktualniać informacje. 

AKTUALIZACJA w programie Złap deszcz 2022: W tegorocznej edycji programu wnioski można składać również elektronicznie z pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatkowe dokumenty niezbędne do wniosku dla osób fizycznych to:
l zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości, jeśli Beneficjent odpowiedzialny za przedłożenie dokumentacji do nich nie należy i jest zewnętrznym przedstawicielem,
l  pełnomocnictwo wszystkich właścicieli oraz ich zgody, jeśli Beneficjent jest jednym z kilku właścicieli posesji,
l  oświadczenie, że wniosek o udzielenie dotacji na zagospodarowanie wód opadowych nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej.

Dodatkowe dokumenty niezbędne do wniosku dla pozostałych podmiotów objętych dofinansowaniem to:
l  aktualny wypis KRS dla spółdzielni mieszkaniowej tj. z datą nie wcześniejszą niż na 6 miesięcy od daty złożenia wniosku; 
l  uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty lub umowa o powierzeniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej; 
l  oświadczenie uchwała niezbędnej większości członków zarządu wyrażająca wolę ubiegania się o dofinansowanie do deszczówki w ramach programu Złap deszcz 2021 oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności.

Krok 2
Cierpliwość. Oczekiwanie na decyzję i ewentualne uzupełnienie lub poprawa dokumentacji.
Podpisanie umowy z Urzędem Miasta, w której ujęty zostanie także termin realizacji oraz złożenia stosownego rozliczenia. 

Krok 3
Zakup i montaż systemów małej retencji wskazanych w programie Złap deszcz 2021 zgodnie z podpisaną umową.

Krok 4
Rozliczenie. Według uchwały Beneficjenci powinni złożyć dokumentację do 30 listopada tego samego roku, w którym przyznana została dotacja. Jednak konkretny termin podany w umowie jest tym wiążącym.
Do pełnej dokumentacji wchodzi:
l  wniosek o rozliczenie dotacji,
l  oświadczenie dotyczące poniesionych wydatków,
l  protokół zakończenia prac instalacyjnych,
l  faktury potwierdzające wykonanie inwestycji wraz z dowodami wpłaty,
l  zdjęcia dokumentujące wszystkie etapy prac.

Poniżej informacje dotyczące programu Złap Deszcz z 2021 roku.

AKTUALIZACJA dla programu Złap deszcz 2021: Wniosek o rozliczenie dotacji musi wpłynąć do 31 października, a nie do 30 listopada, jak było w latach poprzednich.
Krok 5
Cierpliwe oczekiwanie na zwrot 80% kosztów kwalifikowanych.

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE ZŁAP DESZCZ 2021 ORAZ DODATKOWE INFORMACJE
Beneficjentami w programie Złap deszcz 2021 mogą być również spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (w dwóch poprzednich edycjach dotacje obejmowały jedynie osoby fizyczne). Wysokość przyznanych środków dla tych dwóch grup to 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000 zł.

Możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePuap.

Data złożenia wniosku o rozliczenie dotacji: zgodnie z umową, jednak nie później niż do 31 października 2021 r. 

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIII/838/21 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. 

Uchwała wraz z wzorami wnioków dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.


Złap deszcz 2022 alternatywą dla programu Moja Woda
Wrocławskie przedsięwzięcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem od samego początku tj. od 2019 r. Tylko w zeszłym roku mieszkańcy wykorzystali z budżetu miasta 500 tys. złotych i to w rekordowym tempie, o czym pisaliśmy w podsumowaniu przedsięwzięcia. 

Warto skorzystać z Programu Złap deszcz 2022, mając na uwadze, że w ramach Programu Moja Woda nie będą przyjmowane wnioski w tym roku.  Więcej informcji w naszym wpisie Program Moja Woda, czy będzie nabór w 2022r.


Informacje o uruchamianych naborach (wraz z aktualnymi wnioskami) zamieszczane są na stronie BIP UM Wrocławia  https://bip.um.wroc.pl/

Dom i Woda doradzi
Jeśli nie jesteś pewny, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze, masz wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami.
Bezpłatnie odpowiemy na wszystko oraz, przeliczymy optymalną wielkość zbiorników pod kątem:
l  nieruchomości,
l  powierzchni odbioru wody deszczowej,
l  intensywności opadów w rejonie,
l  rodzaju gruntu na nieruchomości.
 

Galeria

Pozostałe wpisy