5,0 Opinie w GoogleSprawdź oceny naszych Klientów
Sortuj według:
1
1


Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w pierwszej kolejności należy zapoznać się z warunkami technicznymi, które powinna spełniać jej instalacja. Zanim rozpoczniemy montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy być pewni, że nasza budowa oczyszczalni przebiega w sposób zgodny z prawem budowlanym, a usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest odpowiednie. Taka oczyszczalna pozwala na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu lub wody. Oczyszczone ścieki powinny być odprowadzane legalnie i z zachowaniem przepisów prawnych. Jeśli interesuje Cię "przydomowa oczyszczalnia warunki techniczne" - zapraszamy do lektury.


Warunki techniczne przydomowa oczyszczalnia ścieków - przepisy prawa

Zanim przystąpimy do montażu oczyszczalni przydomowej musimy wiedzieć, kiedy jest to możliwe. Wyróżnia się dwie sytuacje, które uniemożliwiają nam budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Nie można samodzielnie odprowadzać ścieków, gdy do posesji przynależy kanalizacja, bądź jest ona zaplanowana. Wówczas wykonawca ma obowiązek się do niej podłączyć, a my nie możemy zamontować przydomowego systemu oczyszczania ścieków. Druga kwestią jest sytuacja, gdy nasza działka jest ceniona przyrodniczo. Jeśli jednak te przepisy nie dotyczą naszej sytuacji - możemy zdecydować się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wówczas należy wiedzieć, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5 m3/d wymaga pozwolenia na budowę. W przypadku mniejszej przepustowości budowa oczyszczalni ścieków wymaga jedynie zgłoszenia budowy. Inne przepisy prawa budowlanego regulują również kwestię pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód. Warto zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami, które należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi lub wody.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków warunki techniczne - odległości

Lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli interesuje Cię "przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości warunki techniczne", należy zapoznać się z poniższymi odległościami, które warunkują możliwość budowy oczyszczalni.

 1. Odległość od budynku. Wymagania dotyczące budowy oczyszczalni określają, że w przypadku budynku jednorodzinnego, zabudowy zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość od okien i drzwi zewnętrznych powinna wynosić minimum 5 m. Odległości mniejsze niż określone mogą uniemożliwić budowę oczyszczalni. W jaki sposób je mierzyć? Od krawędzi zbiornika na ścieki bytowe.
 2. Odległości oczyszczalni od granic działki. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać określone odległości. W tym przypadku zbiornik powinien znajdować się minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego.
 3. Minimum 15 metrów od najbliższej studni.
 4. Drenaż rozsączający powinien znajdować się w odległości minimum 70 metrów, bądź 30 metrów, jeśli ścieki z oczyszczalni zostały oczyszczone biologicznie.
 5. Od wodociągu minimum 1,5 metra.
 6. Od kabli telefonicznych minimum 1 metr.
 7. Od kabli elektrycznych minimum 0,8 metra.
 8. Od rur z gazem minimum 1,5 metra.
 9. Element odprowadzający ścieki odczyszczone do gruntu lub wody powinien znajdować się w odległości minimum 1000 metrów od kąpielisk i plaż publicznych.
 10. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 2 m od granicy działek, jednak muszą spełnić inne odległości.
 11. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków mieszkalnych należy ustalać na podstawie ekspertyzy technicznej, która musi być przyjęta przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 12. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 powinny wynosić minimum: 30 metrów od drzwi i okien, 7,5 metra od granicy działki sąsiedniej oraz 10 metrów od ulicy/drogi pieszej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków warunki techniczne - na co zwrócić uwagę?

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zwrócić uwagę na kilka czynników, które pomogą dokonać odpowiedniego doboru samej oczyszczalni oraz odpowiedniego umiejscowienia jej zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami prawa budowlanego. Poniżej wskazujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.

 1. W przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 (gdy lokalizacja oczyszczalni jest w aglomeracji) oraz o okresowym odprowadzaniu do wody lub ziemi ścieków w ciągu doby, organ może określić uproszczony sposób pobierania próbek ścieków.
 2. Zabrania się doprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód stojących lub podziemnych.
 3. Gdy wody gruntowe znajdują się zbyt wysoko, można zastosować kopiec filtracyjny o takiej wysokości, by zachować minimalną obligatoryjną odległość drenów od poziomu wód gruntowych.
 4. Ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości.
 5. W przypadku wprowadzenia ścieków poprzez wyloty urządzeń wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
 6. Do prawidłowego odprowadzania ścieków w gruncie niezbędna jest wentylacja.
 7. Jeśli czas dopływu ścieków jest większy niż 24 godziny, zabrania się, by odbiornikiem ścieków były jeziora lub jego odpływy.
 8. Należy sprawdzić, czy miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o odpowiedniej miąższości oraz w jaki sposób jest redukowane BZT5 ścieków dopływających.